Meise

Zitting van 18 09 2023

Van 21.18 uur tot 21.20

Aanwezig:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Charlotte Meulemeester en Billie Kawende, raadsleden;

 

 

 

Overzicht punten

Zitting 18 09 2023

Goedkeuring notulen

BESLUIT

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 juli 2023 worden goedgekeurd.

Met 23 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock)

 

Publicatiedatum: 17/10/2023
Overzicht punten

Zitting 18 09 2023

Haviland - buitengewone algemene vergadering op woensdag 13 december 2023

MOTIVERING

Feiten en context

Het OCMW Meise is deelnemer bij Haviland Intercommunale die werd opgericht op 24 maart 1965 bij oprichtingsakte gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 april 1965 onder het nummer 8226 en werd verlengd op 23 oktober 2019 gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 21 november 2019 onder het nummer 19151652.

Haviland Intercommunale is als intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de ruimtelijke ordening en de economische-sociale expansie van het arrondissement Halle-Vilvoorde een dienstverlenende vereniging overeenkomstig artikel 398, §2, 2° van het Decreet Lokaal Bestuur.

Artikel 427 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de wijzigingen in de statuten van de dienstverlenende vereniging en in de bijlagen artikelsgewijs worden aangebracht door de Algemene Vergadering met een drievierdemeerderheid, zowel voor het geheel van de geldig uitgebrachte stemmen, als voor de geldig uitgebrachte stemmen van de vertegenwoordigde gemeenten, en op voorwaarde dat de gewone meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten haar instemming betuigt.

Uiterlijk negentig dagen voor de Algemene Vergadering die de statutenwijzigingen moet beoordelen, wordt een door de Raad van Bestuur opgesteld ontwerp aan alle deelnemers voorgelegd. De beslissingen daarover van hun raden die de oorspronkelijke statuten hebben goedgekeurd, bepalen het mandaat van de respectieve vertegenwoordigers op de Algemene Vergadering en worden bij het verslag gevoegd.

De deelnemers die nalaten binnen de gestelde termijn een beslissing te nemen en voor te leggen, worden geacht zich te onthouden. De onthouding bepaalt het mandaat van hun vertegenwoordiger op de Algemene Vergadering.

De Raad van Bestuur van Haviland heeft op 19 juni 2023, overeenkomstig artikel 427 van het decreet lokaal bestuur, een ontwerp van statutenwijziging goedgekeurd.

De brief van 22 augustus 2023 waarbij Haviland de deelnemers in kennis stelt van het voorstel van statutenwijzigingen.

De agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Haviland Intercommunale die zal gehouden worden op 13 december 2023 om 18.00 uur in de kantoren van Haviland, Brusselsesteenweg 617 te 1731 Asse-Zellik omvat ondermeer volgend agendapunt:

 Voorstel statutenwijzigingen: goedkeuring

De beslissingen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 15 november 2021 en 15 mei 2023 waarbij respectievelijk de effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente in de Algemene Vergadering van Haviland werden aangeduid;

Artikel 432 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke vergadering.

Juridische gronden

Het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 77 en 78 betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn en de artikelen 427 en 432;

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de bestuurshandelingen;

De thans van kracht zijnde statuten van Haviland zoals gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 9 juli 2021, inzonderheid artikel 38 betreffende de statutenwijziging.

Advies/argumentatie

Gunstig advies.

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Artikel 1

Het voorstel van statutenwijziging van Haviland zoals werd aangenomen door de Raad van Bestuur op 19 juni 2023 wordt goedgekeurd.

Artikel 2

De reeds gevolmachtigde effectieve afgevaardigde, Paul Aerts, en plaatsvervangend afgevaardigde, Sonia Lathouwers, – gedurende de huidige legislatuur – zijn gemandateerd om de statutenwijzigingen op de Buitengewone Algemene Vergadering van Haviland Intercommunale van 13 december 2023 goed te keuren.

Artikel 3

Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.

Met 15 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Paul Aerts, Christine De Cubber, Diana Tierens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock), 8 onthoudingen (Marie Jeanne Thaelemans, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck en Karine Métens)

 

Publicatiedatum: 17/10/2023
Overzicht punten

Zitting 18 09 2023

Energiesnoeiers - (verwerkersovereenkomst)

MOTIVERING

Feiten en context

Een deel van het Vlaamse woningpark is sterk verouderd. Veel eigenaars hebben nood aan meer (financiële) ondersteuning om deze woningen en appartementen te renoveren. Sinds 1 september 2022 kunnen inwoners een "verbouwlening" aanvragen. Met deze lening kunnen renovaties gefinancierd worden die zowel focussen op woningkwaliteit als op het verbeteren van de energieprestatie (o.a. isolatie, zonneboiler, warmtepomp(boiler), zonnepanelen...).

In de meeste gemeenten in Vlaanderen zijn er energiesnoeiersbedrijven. Deze kunnen de burgers helpen om hun energiefactuur te verminderen. Energiesnoeiers richten zich vooral naar mensen met een laag inkomen. Ze werken nauw samen met het OCMW en het gemeentebestuur. Bij de Energiesnoeiers kan men onder meer terecht voor gratis energiescans en kosteloze begeleiding bij het aanvragen van premies en isolatie van woningen.

De gemeente Meise werkte in het verleden samen met de Groep Intro voor het uitvoeren van energiescans. Groep Intro is sinds kort gestopt met het uitvoeren van energiescans zodat de gemeente deze laagdrempelige energiescan niet meer kan aanbieden aan haar inwoners.

3Wplus heeft een voorstel van samenwerkingsovereenkomst overgemaakt waardoor de energiescans opnieuw zouden kunnen aangeboden worden aan de inwoners. Deze overeenkomst zou afgesloten worden voor onbepaalde duur. Aan de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 september 2023 wordt gevraagd deze samenwerkingsovereenkomst goed te keuren.

 Juridische gronden

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikelen 77 en 78 betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Energiebesluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 en latere wijzigingen.

 Advies/argumentatie

Via de samenwerkingsovereenkomst geeft het lokaal bestuur opdracht om huishoudelijke energiescans uit te voeren bij de prioritaire doelgroepen, het uitvoeren van eenvoudige isolatiewerken van daken en vloeren en het begeleiden van sociale isolatieprojecten.

Hierdoor wordt ondermeer een sociale meerwaarde gecreëerd door extra inspanningen te leveren om de meest kwetsbare doelgroep te bereiken, zoals personen met een budgetmeter, beschermde afnemers, personen in schuldbemiddeling …

De basisenergiescan omvat een inventarisatie van het energiegebruik in de woning: alle installaties, toestellen en materialen die direct of indirect een invloed hebben op het energiegebruik worden geïnventariseerd en het gedrag van de bewoners wordt bevraagd. Tijdens deze scan wordt ook een leveranciersvergelijking gemaakt, waar mogelijk wordt de bewoner begeleid bij de overstap naar een nieuw energiecontract. De energiebesparingspremies worden overlopen en een aantal kleine energiebesparende maatregelen worden uitgevoerd die resulteren in een directe energiebesparing, waar mogelijk wordt de regeling van de verwarming geoptimaliseerd. De basisenergiescan resulteert in een rapport met tips inzake REG op maat van de bewoner.

Het begeleidingstraject type 1a kan enkel worden uitgevoerd bij personen die behoren tot de prioritaire doelgroepen voor energiescans en waar tijdens de basisenergiescan werd vastgesteld dat voor dit huishouden minimum 4 van de 6 modules van het begeleidingstraject type 1 mogelijk en relevant zijn. Het begeleidingstraject type 1b kan enkel worden uitgevoerd bij personen die behoren tot de prioritaire doelgroepen voor energiescans en waar tijdens de basisenergiescan werd vastgesteld dat een begeleiding bij de overstap van energieleverancier wenselijk en zinvol is maar de uitvoering van 4 van de 6 modules van het begeleidingstraject type 1 niet mogelijk en/of relevant is.

Van het lokaal bestuur wordt verwacht dat ze een actieve rol opnemen in het aanleveren van adressen van de te scannen en/of te isoleren woningen in overleg met de projectpartner en diverse andere sociale toeleiders. Het lokaal bestuur kan de meest geschikte kanalen voor adressenwerving (OCMW, woonwinkel, CAW, armoedeorganisaties...) actief informeren en betrekken bij het werven van adressen, zodat de energiefactuur van zoveel mogelijk kwetsbare huishoudens kan blijven verminderen. Een samenwerking met het OCMW is dan ook  aangewezen. Opdat de identiteitsgegevens kunnen uitgewisseld worden is het noodzakelijk om hiervoor een verwerkersovereenkomst af te sluiten.

De inwoners kunnen naar de energiesnoeiers toegeleid worden door:

1. Het aanbod van de gratis energiescan op te nemen in de intakeprocedure van nieuwe cliënten van het OCMW. 

2. De gratis energiescan standaard te voorzien bij klanten die een financiële steunmaatregel uit het gamma energie genieten. Bvb. bij toekenning van een energietoelage, tussenkomst in de energiekosten, personen met een minimale levering aardgas...

3. De gratis energiescan kan ook standaard aangeboden worden aan personen die uitgenodigd worden voor de lokale adviescommissie, personen die  hun budgetmeterkaart komen opladen, personen die een schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling genieten, in het bijzonder indien zij hun energiefactuur moeilijk kunnen betalen. ....

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen. Energiescans zijn gratis  voor de gemeente. 3wplus wordt vergoed door Fluvius per bezoek.

BESLUIT

Artikel 1

De overeenkomst voor de uitvoering van diensten gericht op rationeel energieverbruik bij kwetsbare gezinnen met de vzw 3W Plus Werk en de eraan gekoppelde verwerkersovereenkomst wordt goedgekeurd.

Met 23 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock)

 

Publicatiedatum: 17/10/2023
Overzicht punten

Zitting 18 09 2023

Vaststelling van het reglement inzake de toekenning van een subsidie ter bevordering van de participatie en sociale activering van OCMW-cliënten

MOTIVERING

Feiten en context

De raad neemt kennis van de inhoud van het Koninklijk Besluit van 25 juni 2023 houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2023.

Om de participatie en sociale activering van OCMW-cliënten te bevorderen heeft de federale regering in dit koninklijk besluit beslist om een subsidie van 15.587.697 euro te verdelen onder de OCMW’s. De verdeling van dit bedrag is opgenomen als bijlage bij het koninklijk besluit van 25 juni 2023 in het Belgisch Staatsblad.

Concreet beschikt OCMW Meise voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 over een bedrag van € 4.989.

Deze uitgaven passen tevens in de doelstellingen zoals weergegeven in het meerjarenplan en het geïntegreerd breed onthaal ter bestrijding van de (kinder)armoede.

Ter vergelijking 2022: Voor het jaar 2022 beschikte OCMW Meise over een budget van € 5.703 te besteden gedurende de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022. Voor het jaar 2022 besliste het BCSD in zitting van 9 augustus 2022 om het beschikbare budget te verdelen over activiteiten die vallen onder art.2 §1 en art.2 §3 van het KB. Concreet: € 2.851,50 aan SCP-toelage en € 2.851,50 aan SCP-kinderarmoede.

Tot de doelgroep behoren OCMW-cliënten in de ruimere zin van het woord. Naast leefloners en hun gezinsleden komen eveneens mensen die een financiële of aanvullende steun ontvangen, die tewerkgesteld worden, via budgetbegeleiding of budgetbeheer opgevolgd worden, thuishulp ontvangen,… in aanmerking. Mensen die over een laag inkomen beschikken, maar geen cliënt zijn van het OCMW vallen buiten de doelgroep.

-> Welke initiatieven kunnen worden gefinancierd? (KB Art 2. §1, §2 en §3)

Om de participatie en sociale activering van OCMW-cliënten te bevorderen kunnen de volgende initiatieven worden gefinancierd:

Art. 2 §1:

• De volledige of gedeeltelijke financiering van de deelname door cliënten aan sociale, sportieve of culturele activiteiten.

Het OCMW kan tussenkomen in de deelnameprijs van een concert, een toneelvoorstelling, een cultureel of muzikaal optreden, een voetbalwedstrijd, … van zowel bestaande erkende, culturele instellingen, sociale organisaties als privé-organisaties.

 • De volledige of gedeeltelijke financiering van de deelname door de gebruikers aan sociale, culturele of sportieve verenigingen met inbegrip van het lidgeld en de voor de deelname noodzakelijke benodigdheden en uitrustingen.

Het OCMW kan de ledenbijdrage van cliënten om zich aan te sluiten bij een vereniging bv. jeugdbeweging, sportclub, kookcursus,… gedeeltelijk of volledig ten laste nemen. Ook de inschrijvingsprijs voor sportkampen, zwemlessen, taalkampen,… en de benodigdheden om hieraan deel te nemen komen in aanmerking.

 

• De ondersteuning en financiering van initiatieven op sociaal, cultureel en sportief vlak, ingericht door of voor de doelgroep.

Het OCMW kan deze subsidie gebruiken voor het ondersteunen en financieren van initiatieven van en voor de doelgroep zelf. Het is de bedoeling dat het OCMW die initiatieven ondersteunt en financiert waaraan de cliënten zelf actief deelnemen of waartoe ze zelf het initiatief hebben genomen, dus niet dat het OCMW de middelen uitdeelt aan organisaties in de gemeente die enkele cliënten onder hun leden tellen.

Het OCMW kan op basis van artikel 61 van de organieke wet een overeenkomst sluiten met een vzw die participatie en sociale activering van kansarmen binnen haar opdrachten heeft.

• De ondersteuning en financiering van initiatieven die de toegang en de participatie van de doelgroep tot de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën bevorderen.

 Art.2 §2:

Deze toelage kan ook aangewend worden voor de financiering van het organiseren van collectieve modules ter ondersteuning van de sociale begeleiding van OCMW-gebruikers volgens een trajectmatige aanpak (al dan niet in het kader van de geïndividualiseerde projecten voor maatschappelijke integratie). (vb. sollicitatie-training).

 Art.2 §3:

Deze toelage kan ook aangewend worden voor financiering van activiteiten en tussenkomsten in het kader van de strijd tegen kinderarmoede.
De toelage kan aangewend worden voor:

• De volledige of gedeeltelijke financiering van activiteiten en sociale programma’s ter bevordering van de maatschappelijke participatie en integratie van kinderen van OCMW-gebruikers. (deelname aan sociale programma’s, onderwijsondersteuning, psychologische ondersteuning voor kind of ouders, paramedische ondersteuning, pedagogische ondersteuning.)

• De volledige of gedeeltelijke financiering van initiatieven met of voor kinderen van gebruikers om hun maatschappelijke deelname en integratie te bevorderen.

 -> Algemene richtlijnen

De volgende voorwaarden dienen vervuld te zijn tot de toekenning van deze steun en de verdeling van het budget onder het cliënteel:

- de activiteit dient plaats te hebben tussen 1 januari  en 31 december  van het jaar waarop het K.B. betrekking heeft,

- de betaling van de activiteit dient volledig uitgevoerd te zijn vóór 31 december van datzelfde jaar,

- het bewijs van deze betaling wordt bijgehouden als verantwoordingsstuk en voorgelegd aan de maatschappelijk werker bevoegd voor het dossier.

Er kan gewerkt worden met een verdeelsleutel van bijvoorbeeld 80/20 waarbij de cliënt dan zelf 20% van de kosten betaalt of er wordt gewerkt met een vast budget per persoon of per kind per jaar. Deze laatste formule is terug te vinden in het reglement SCP-toelage (cfr bijlage).

 -> Conclusie:

De afgelopen jaren kon OCMW Meise vrij beslissen aan welke uitgaven dit budget zou worden aangewend. Elk jaar opnieuw ging de voorkeur van de sociale dienst uit naar de aanwending van dit budget aan activiteiten die vallen art.2 §1 en art.2 §3 van het KB nl. maatregelen om de participatie en sociale activering te bevorderen (SCP-toelage) en maatregelen ter bestrijding van kinderarmoede (SCP-kinderarmoede). Op deze wijze worden individuen en gezinnen in kansarmoede, individueel ondersteund. Er wordt geen groepsactiviteit uitgewerkt voor deze doelgroep. Het reglement in bijlage is dan ook op deze principes gebaseerd.

Juridische gronden

Het Koninklijk Besluit van 25 juni 2023 houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2023.

Het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 27 mei, 6 juni en 13 juni 2023.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikelen 77 en 78 betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Advies/argumentatie

Goedkeuring van het reglement ter besteding van de subsidie voor de bevordering van de participatie en sociale activering van OCMW-cliënteel.

Financiële gevolgen

Het betreft een nuloperatie. De uitgave alsook de ontvangst zijn voorzien in het exploitatiebudget 2023 zoals weergegeven in onderstaande tabel.

Rekening

Actie

Beleidscode

Beschikbaar budget

AR64814000

AR64814001

 

SCP-toelage

SCP-toelage kinderamoede

BI 09000

€ 2.494,50

€ 2.494,50

 

 

Uit de kennisgeving van de POD MI d.d. 18 augustus 2020 met de titel: “Onderrichting houdende de toelage ter bevordering van de participatie en sociale activering van OCMW-gebruikers voor de eerste zes maanden van het jaar 2020”, blijkt dat er werd besloten om de bestedingspercentages voor de luiken “collectieve modules en “ kinderarmoede” af te schaffen.

Art. 3 §3 van het KB van 29 juli 2019 inzake de voorwaarden tot besteding van de beschikbare middelen werd sinds 2020 geschrapt.

OCMW Meise kan vrij de middelen inzetten volgens het eigen huishoudelijk reglement.

Aangezien OCMW Meise jaarlijks gemiddeld over een budget van €5.000 beschikt, wordt er voorgesteld om opnieuw de verdeelsleutel toe te passen waarbij de helft van het budget aan SCP-toelage en de andere helft aan SCP-kinderarmoede wordt gespendeerd. Momenteel werd er nog geen budget uitgegeven aan deze toelagen. Indien in de loop van het najaar blijkt dat er meer nood is aan de ondersteuning van uitgaven in het kader van kinderarmoede kunnen de budgetten onderling bijgepast worden tot een maximum van het jaarlijks vastgelegde budget conform het KB dat hierop van toepassing is. Voor dit jaar bedraagt dit maximum in totaal €4.989.

De subsidie wordt uitbetaald in twee schijven van 50%; een eerste schijf na ondertekening van het K.B. dat jaarlijks telkens wordt gepubliceerd in de zomerperiode. Een tweede schijf van 50% wordt uitbetaald na goedkeuring van het eindverslag (Uniek jaarverslag).

Vóór eind februari van het jaar volgend op het jaar waarin de toelage wordt uitgekeerd, dient OCMW Meise via het Uniek Jaarverslag, elektronisch een overzicht van de activiteiten en een financieel overzicht over te maken aan de POD MI.

Voor de toelage van 2023 dient de verantwoording via het Uniek Jaarverslag vóór 29 februari 2024 doorgestuurd te worden. Het gedeelte van de middelen dat niet door het OCMW werd aangewend of verantwoord, dient ten laatste vóór 1 november 2024 aan de Staat terugbetaald te worden. Deze werkwijze wordt elk jaar opnieuw herhaald.

BESLUIT

Artikel 1

Het reglement ter besteding van de subsidie voor de bevordering van de participatie en sociale activering van OCMW-cliënteel, zoals toegevoegd in bijlage, vast te stellen.

Artikel 2

Het reglement wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikelen 285 tot en met 288 van het decreet lokaal bestuur en bekend gemaakt aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 van het decreet lokaal bestuur.

Met 23 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock)

 

Publicatiedatum: 17/10/2023
Overzicht punten

Zitting 18 09 2023

Kennisname van de aanduiding van een plaatsvervanger in het bijzonder comité voor de sociale dienst

MOTIVERING

Feiten en context

Conform artikel 44 van het huishoudelijk reglement voor de werking van de raad voor maatschappelijk welzijn, kunnen er plaatsvervangers worden aangeduid die de effectieve leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst vervangen als die afwezig zijn.

Deze plaatsvervangers moeten lid zijn van de OCMW-raad en worden aangewezen door een meerderheid van de leden van de raad die de voordrachtsakte hebben ondertekend van het effectieve lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

De aanduiding van de plaatsvervangers gebeurt door per lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst een ondertekende verklaring tegen ontvangstbewijs af te geven  aan de algemeen directeur. De algemeen directeur zorgt voor de kennisgeving hiervan op de eerstvolgende OCMW-raad.

Namens N-VA werd op 3 juni 2023 een verklaring afgegeven waarbij Charlotte Meulemeester wordt aangeduid als plaatsvervanger voor Viviane Stevens en Karin de Petter.

Juridische gronden

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en latere wijzigingen, in het bijzonder artikelen 77 en 78 betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Het huishoudelijk reglement voor de werking van de raad voor maatschappelijk welzijn, vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 18 februari 2019, gewijzigd in zitting van 20 december 2021 en gepubliceerd op de website op 24 december 2021.

Advies/argumentatie

Gunstig advies.

Financiële gevolgen

De plaatsvervangers ontvangen een presentiegeld zoals bepaald in artikel 39 §3 van het huishoudelijk reglement voor de werking van de raad voor maatschappelijk welzijn.

BESLUIT

Enig artikel

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de aanduiding van Charlotte Meulemeester als plaatsvervanger voor Viviane Stevens en Karin de Petter in het bijzonder comité voor de sociale dienst.

 

Publicatiedatum: 17/10/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.