Meise

Zitting van 17 04 2023

Van 21.30 uur tot 21.40

Aanwezig:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Jorn Lathouwers, schepen;

Billie Kawende, raadslid;

 

 

 

Overzicht punten

Zitting 17 04 2023

Goedkeuring notulen

BESLUIT

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 maart 2023 worden goedgekeurd.

Met 22 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere)

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

Zitting 17 04 2023

Vaststelling van de deontologische code voor de lokale mandatarissen

MOTIVERING

Feiten en context

De huidige deontologische code voor mandatarissen werd goedgekeurd in raadszitting van 19 oktober 2020.

Door een wijziging van het decreet over het lokaal bestuur dienen:

- de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn elk een deontologische commissie op te richten;
- de deontologische codes van zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn regels te bevatten over de deontologische commissie, meer bepaald over de samenstelling, werking en bevoegdheid;
- de deontologische commissie van de gemeenteraad en die van de raad voor maatschappelijk welzijn te bestaan uit minstens één vertegenwoordiger per fractie in de gemeenteraad.

Juridische gronden

De gemeenteraadsbeslissing van 19 oktober 2020 houdende de goedkeuring van de deontologische code voor de lokale mandatarissen.

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, en latere wijzigingen, meer bepaald artikelen 39 en 74.

Het decreet van 3 februari 2023 tot wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat betreft de oprichting van een deontologische commissie bij de gemeenteraad en de districtsraad, zoals verschenen in het Belgisch Staatsblad op 20 februari 2023.

Advies/argumentatie

Door een wijziging van het decreet over het lokaal bestuur moeten vanaf 2 maart 2023 alle lokale besturen die nog geen deontologische commissie hebben er één oprichten. Dat moet zowel in de gemeente als in het OCMW. Lokale besturen die wel al een deontologische commissie hebben, moeten deze conformeren aan de nieuwe bepalingen daarover in het decreet lokaal bestuur.

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Artikel 1

De deontologische code voor lokale mandatarissen, zoals toegevoegd in bijlage, vast te stellen.

STEMMING OVER HET AMENDEMENT

Met 8 stemmen voor (Marie Jeanne Thaelemans, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck en Karine Métens), 14 stemmen tegen (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Paul Aerts, Christine De Cubber, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere)

STEMMING OVER HET GEHEEL

Met 19 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere), 3 onthoudingen (Sonja Becq, Veerle De Cuyper en Erwin De Clerck)

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

Zitting 17 04 2023

Vaststelling van het informatieveiligheidsbeleid en informatieveiligheidsplan

MOTIVERING

Feiten en context

Lokale overheden zijn verplicht een veiligheidsconsulent aan te stellen en een ICT veiligheidsbeleid en een ICT veiligheidsplan uit te werken. Het informatieveiligheidsplan werd goedgekeurd door de raad van 13 november 2017 en voor het eerst gewijzigd in zitting van 20 februari 2018. Op de raad van 16 november 2020 werden het informatieveiligheidsbeleid en informatieveiligheidsplan een tweede keer gewijzigd. Het informatieveiligheidsbeleid en informatieveiligheidsplan werden op 18 oktober 2021 voor het laatst vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn.

Het informatieveiligheidsbeleid en het informatieveiligheidsplan vormen de basis van de informatiebeveiliging binnen het lokaal bestuur.

De Gegevensbeschermingsautoriteit verplicht elke organisatie die persoonsgegevens gebruikt/verwerkt een document op te maken waarin de strategieën en de weerhouden maatregelen voor gegevensbeveiliging worden omschreven.

Juridische gronden

Wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen.

Wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid.

Decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer.

Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 houdende de uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer.

Besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013 tot uitvoering van het decreet van 13 juli 2012 houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator.

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG; ook gekend als General Data Protection Regulation GDPR), in het bijzonder:

        Artikel 24, 2°: '(…) de verwerkingsverantwoordelijke passende technische en organisatorische maatregelen [treft] om te waarborgen en te kunnen aantonen dat de verwerking in overeenstemming met deze verordening wordt uitgevoerd. (…) Wanneer zulks in verhouding staat tot de verwerkingsactiviteiten, omvatten de in lid 1 bedoelde maatregelen een passend gegevensbeschermingsbeleid dat door de verwerkingsverantwoordelijke wordt uitgevoerd.'

        Artikel 39, 1°, b) dat stelt dat de functionaris voor gegevensbescherming onder andere toeziet 'op naleving van deze verordening, van andere Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke gegevensbeschermingsbepalingen en van het beleid van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens (…)'.

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2018 betreffende de functionarissen voor gegevensbescherming (vermeld in artikel 9 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer), in het bijzonder artikel 7, 1°:

• In het kader van zijn taken bevordert en ziet de functionaris voor de gegevensbescherming overeenkomstig artikel 39, lid 1, b), van de algemene verordening gegevensbescherming toe op de naleving van de voorschriften voor de gegevensbescherming, opgelegd door de algemene verordening gegevensbescherming, de regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens en het beleid van de verwerkingsverantwoordelijke over de bescherming van persoonsgegevens.

• Vanuit de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): richtsnoeren met betrekking tot de informatiebeveiliging van persoonsgegevens in steden en gemeenten; vanuit de Kruispuntbank van de sociale zekerheid (KSZ): minimale normen informatieveiligheid en privacy waarbij het volgende wordt bepaald: 'Elke organisatie moet over een formeel, geactualiseerd en door het hoogste beslissingsorgaan van uw organisatie goedgekeurd informatiebeveiligingsbeleid beschikken dat op regelmatige basis naar alle relevante partijen gecommuniceerd wordt.'

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en latere wijzigingen, in het bijzonder artikelen 77 en 78 betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2018 betreffende de functionarissen voor gegevensbescherming, vermeld in artikel 9 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer.

Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Het besluit van de raad van 18 oktober 2021: goedkeuring informatieveiligheidsbeleid en informatieveiligheidsplan.

Advies/argumentatie

Het bestuur doet beroep op de veiligheidsconsulent van de Welzijnskoepel West-Brabant zoals goedgekeurd op de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 21 augustus 2014.

De veiligheidsconsulent:

- werkt onder het rechtstreekse functionele gezag van de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur.

- werkt samen met de diensten waarin zijn optreden vereist is (ICT, preventieadviseur, …).

De veiligheidsconsulent heeft in samenwerking met de ICT-medewerkers, de stafmedewerker en de algemeen directeur het informatieveiligheidsbeleid en het informatieveiligheidsplan, zoals opgesteld in 2021, geactualiseerd.

In het informatieveiligheidsbeleid wordt gekleurde tekst gebruikt om wijzigingen en eventuele werkpunten aan te duiden.

Financiële gevolgen

Geen directe financiële gevolgen.

BESLUIT

Artikel 1

De raad stelt het informatieveiligheidsbeleid en informatieveiligheidsplan (versie 2022), zoals toegevoegd in bijlage, vast.

Met 22 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere)

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

Zitting 17 04 2023

Kennisname van de aanduiding van een plaatsvervanger in het bijzonder comité voor de sociale dienst

MOTIVERING

Feiten en context

Conform artikel 44 van het huishoudelijk reglement voor de werking van de raad voor maatschappelijk welzijn, kunnen er plaatsvervangers worden aangeduid die de effectieve leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst vervangen als die afwezig zijn.

Deze plaatsvervangers moeten lid zijn van de OCMW-raad en worden aangewezen door een meerderheid van de leden van de raad die de voordrachtsakte hebben ondertekend van het effectieve lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

De aanduiding van de plaatsvervangers gebeurt door per lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst een ondertekende verklaring tegen ontvangstbewijs af te geven  aan de algemeen directeur. De algemeen directeur zorgt voor de kennisgeving hiervan op de eerstvolgende OCMW-raad.

Namens N-VA werd op 14 maart 2023 een verklaring afgegeven waarbij Charlotte Meulemeester wordt aangeduid als plaatsvervanger voor Viviane Stevens i.p.v. Jaak Wouters.

Juridische gronden

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en latere wijzigingen, in het bijzonder artikelen 77 en 78 betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Het huishoudelijk reglement voor de werking van de raad voor maatschappelijk welzijn, vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 18 februari 2019, gewijzigd in zitting van 20 december 2021 en gepubliceerd op de website op 24 december 2021.

Advies/argumentatie

Gunstig advies.

Financiële gevolgen

De plaatsvervangers ontvangen een presentiegeld zoals bepaald in artikel 39 §3 van het huishoudelijk reglement voor de werking van de raad voor maatschappelijk welzijn.

BESLUIT

Enig artikel

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de aanduiding van Charlotte Meulemeester als plaatsvervanger voor Viviane Stevens in het bijzonder comité voor de sociale dienst.

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

Zitting 17 04 2023

Wijziging van de opnameovereenkomst voor vast verblijf in Residentie Van Horick

MOTIVERING

Feiten en context

Bewoners die definitief opgenomen worden in het woonzorgcentrum Residentie Van Horick of hun vertegenwoordigers dienen wettelijk een schriftelijke opnameovereenkomst te ondertekenen. Verschillende bepalingen die moeten worden opgenomen in de opnameovereenkomst zijn decretaal vastgelegd in het woonzorgdecreet. In het woonzorgdecreet zijn een aantal bepalingen gewijzigd die een impact hebben op de schriftelijke opnameovereenkomst. In essentie worden volgende wijzigingen geïmplementeerd:

- Er is een vrije keuze van huisarts en ziekenhuis.

- Het woonzorgcentrum kan geen totaal rookverbod opleggen en dient een rookruimte ter beschikking te stellen als er in de kamers niet mag gerookt worden.

- De beheersinstantie dient een duidelijke communicatie te voeren over het opnamebeleid. Voor de inschrijving voor opname in het woonzorgcentrum kan geen vergoeding gevraagd worden.

- De woongelegenheid die aan de bewoner wordt toegewezen, dient zo huiselijk mogelijk te worden ingericht om een gevoel van geborgenheid en veiligheid te creëren.

- De procedure bij laattijdige of niet-betaling van de factuur dient te worden opgenomen.

- De bewoner of zijn vertegenwoordiger dienen in eer en geweten te verklaren dat ze correcte informatie hebben verschaft aan het woonzorgcentrum. Bij fouten of onregelmatigheden ten gevolge van opzettelijk verzwijgen of opzettelijk onjuist mededelen van informatie, kan de bewoner of zijn vertegenwoordiger aansprakelijk gesteld worden.

- De kosten voor de was van de bewonerskledij, handdoeken en washandjes zijn niet vervat in de dagprijs. Deze was wordt extern uitbesteed.

- De omstandigheden die een einde stellen aan de opnameovereenkomst zijn uitgebreid met volgende situaties:

        het voorafgaande overlijden van de kandidaat bewoner;

        de voorafgaande opname in het ziekenhuis;

        een sluiting van het woonzorgcentrum door de overheid;

        vrijwillige stopzetting van activiteiten;

        bij de overplaatsing naar een meer passende voorziening wordt altijd het oordeel ingewonnen van de behandelende arts, de coördinerende en raadgevende arts en het interdisciplinaire team. Als dat wenselijk is, kan ook externe experten om advies worden verzocht.

Juridische gronden

De raadsbeslissing van 11 mei 2011 houdende vaststelling van de schriftelijke opnameovereenkomst voor Residentie Van Horick zoals laatst gewijzigd in de raadszitting van 17 december 2015.

Woonzorgdecreet van 15 februari 2019, bijlage 11, artikel 12.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen in het bijzonder artikelen 77 en 78 betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Advies/argumentatie

Gunstig advies om de bepalingen van de schriftelijke opnameovereenkomst aan te passen aan de bepalingen van het woonzorgdecreet.

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Artikel 1

De wijzigingen aan de overeenkomst voor opname vast verblijf tussen de bewoner of vertegenwoordiger en Residentie Van Horick, zoals toegevoegd in bijlage (de rood gearceerde tekst wordt verwijderd, de groen gearceerde tekst wordt toegevoegd), goed te keuren.

Met 22 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere)

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

Zitting 17 04 2023

Wijzing van de opnameovereenkomst voor kortverblijf in Residentie Van Horick

MOTIVERING

Feiten en context

Bewoners die in het woonzorgcentrum Residentie Van Horick in kortverblijf worden opgenomen of hun vertegenwoordigers dienen een schriftelijke opnameovereenkomst te ondertekenen. Verschillende bepalingen die moeten worden opgenomen in de overeenkomst zijn decretaal vastgelegd in het woonzorgdecreet. In het woonzorgdecreet zijn een aantal bepalingen gewijzigd die een impact hebben op de schriftelijke opnameovereenkomst. In essentie worden volgende wijzigingen geïmplementeerd:

- Er is een vrije keuze van huisarts en ziekenhuis.

- De beheersinstantie dient een duidelijke communicatie te voeren over het opnamebeleid. Voor de inschrijving voor opname in het woonzorgcentrum kan geen vergoeding gevraagd worden.

- De woongelegenheid die aan de bewoner wordt toegewezen, dient zo huiselijk mogelijk te worden ingericht om een gevoel van geborgenheid en veiligheid te creëren.

- De procedure bij laattijdige of niet-betaling van de factuur dient te worden opgenomen.

- De bewoner of zijn vertegenwoordiger dienen in eer en geweten te verklaren dat ze correcte informatie hebben verschaft aan het woonzorgcentrum. Bij fouten of onregelmatigheden ten gevolge van opzettelijk verzwijgen of opzettelijk onjuist mededelen van informatie, kan de bewoner of zijn vertegenwoordiger aansprakelijk gesteld worden.

- De kosten voor de was van de bewonerskledij, handdoeken en washandjes zijn niet vervat in de dagprijs. Deze was wordt extern uitbesteed.

- De omstandigheden die een einde stellen aan de opnameovereenkomst zijn uitgebreid met volgende situaties:

        het voorafgaande overlijden van de kandidaat bewoner;

        de voorafgaande opname in het ziekenhuis;

        een sluiting van het woonzorgcentrum door de overheid;

        vrijwillige stopzetting van activiteiten;

        bij de overplaatsing naar een meer passende voorziening wordt altijd het oordeel ingewonnen van de behandelende arts, de coördinerende en raadgevende arts en het interdisciplinaire team. Als dat wenselijk is, kan ook externe experten om advies worden verzocht.

Juridische gronden

De raadsbeslissing van 9 maart 2011 houdende vaststelling van de overeenkomst voor kortverblijf tussen bewoner en vertegenwoordiger en Residentie Van Horick zoals laatst gewijzigd in de raadszitting van 21 januari 2016.

Woonzorgdecreet van 15 februari 2019, bijlage 11, artikel 12.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen in het bijzonder artikelen 77 en 78 betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Advies/argumentatie

Gunstig advies om de bepalingen van de schriftelijke opnameovereenkomst aan te passen aan de bepalingen van het woonzorgdecreet.

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Artikel 1

De wijzigingen aan de overeenkomst voor opname in kortverblijf tussen de bewoner of vertegenwoordiger en Residentie Van Horick, zoals toegevoegd in bijlage (de rood gearceerde tekst wordt verwijderd, de groen gearceerde tekst wordt toegevoegd), goed te keuren.

Met 22 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere)

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

Zitting 17 04 2023

Aanpassing van de interne afsprakennota voor WZC Residentie Van Horick

MOTIVERING

Feiten en context

De raad voor maatschappelijk welzijn heeft in zitting van 15 februari 2018 de interne afsprakennota voor het woonzorgcentrum Residentie Van Horick voor het laatst aangepast. Verschillende bepalingen die moeten worden opgenomen in de interne afsprakennota zijn decretaal vastgelegd in het woonzorgdecreet. In het woonzorgdecreet zijn een aantal bepalingen gewijzigd die een impact hebben op de interne afsprakennota. In essentie worden volgende wijzigingen geïmplementeerd:

- Er is een aanpassing van het erkenningsnummer van het woonzorgcentrum.

- De regeling voor een ziekenhuisopname is toegevoegd. Er is een vrije keuze van ziekenhuis.

- Er is een procedure die beschrijft hoe de bewoner, zijn vertegenwoordiger of mantelzorger betrokken worden bij de besluitvorming over het woonzorgleefplan en de manier waarop de bewoner of zijn vertegenwoordiger het plan kunnen consulteren.

- De wijze waarop de collectieve participatie van de bewoners in het woonzorgcentrum wordt georganiseerd alsook de wijze waarop de informatie over de organisatie en de strategische beslissingen van het management aan de bewoners, vertegenwoordigers of mantelzorgers worden meegedeeld, zijn verder uitgeschreven.

- De klachtenprocedure is geactualiseerd.

-Er is een garantie van vrije toegang voor de bedienaren van de erediensten.

- De procedure bij brand en grensoverschrijdend gedrag zijn verder uitgeschreven.

- De omstandigheden die een einde stellen aan de opnameovereenkomst zijn uitgebreid met volgende situaties:

        het voorafgaande overlijden van de kandidaat bewoner;

        de voorafgaande opname in het ziekenhuis;

        een sluiting van het woonzorgcentrum door de overheid;

        vrijwillige stopzetting van activiteiten;

        bij de overplaatsing naar een meer passende voorziening wordt altijd het oordeel ingewonnen van de behandelende arts, de coördinerende en raadgevende arts en het interdisciplinaire team. Als dat wenselijk is, kan ook externe experten om advies worden verzocht.

Juridische gronden

De raadsbeslissing van 15 februari 2018 houdende vaststelling van de interne afsprakennota voor Residentie Van Horick.

Woonzorgdecreet van 15 februari 2019, bijlage 11, artikel 13.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen in het bijzonder artikelen 77 en 78 betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Advies/argumentatie

Gunstig advies om de bepalingen van de interne afsprakennota aan te passen aan de bepalingen van het woonzorgdecreet.

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Artikel 1

De wijzigingen aan de interne afsprakennota van woonzorgcentrum Residentie Van Horick, zoals toegevoegd in bijlage (de rood gearceerde tekst wordt verwijderd, de groen gearceerde tekst wordt toegevoegd), goed te keuren.

Artikel 2

De bewoner of zijn vertegenwoordiger van deze beslissing in kennis te stellen.

Met 22 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere)

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.