Meise

Zitting van 17 10 2022

Van 21 uur tot 21.30

Aanwezig:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Jorn Lathouwers, schepen;

Billie Kawende, raadslid;

 

 

 

Overzicht punten

Zitting 17 10 2022

Goedkeuring notulen

BESLUIT

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 september 2022 worden goedgekeurd.

Met 23 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere)

 

Publicatiedatum: 22/11/2022
Overzicht punten

Zitting 17 10 2022

Jaarrekening 2021: Kennisname goedkeuring door de gouverneur

 

Publicatiedatum: 22/11/2022
Overzicht punten

Zitting 17 10 2022

Kennisname van de aanduiding van een plaatsvervanger in het bijzonder comité voor de sociale dienst

MOTIVERING

Feiten en context

Conform artikel 44 van het huishoudelijk reglement voor de werking van de raad voor maatschappelijk welzijn kunnen er plaatsvervangers worden aangeduid die de effectieve leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst vervangen als die afwezig zijn.

Deze plaatsvervangers moeten lid zijn van de OCMW-raad en worden aangewezen door een meerderheid van de leden van de raad die de voordrachtsakte hebben ondertekend van het effectieve lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

De aanduiding van de plaatsvervangers gebeurt door per lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst een ondertekende verklaring tegen ontvangstbewijs af te geven  aan de algemeen directeur. De algemeen directeur zorgt voor de kennisgeving hiervan op de eerstvolgende OCMW-raad.

Namens Samen Anders werd op 21 september 2022 een verklaring afgegeven waarbij Roel Anciaux wordt aangeduid als plaatsvervanger voor Veronique Pochet i.p.v. Karine Métens.

Juridische gronden

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

De beslissingen van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 18 februari 2019 en 17 mei 2021 houdende de vaststelling van het huishoudelijk reglement voor de werking van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Advies/argumentatie

Gunstig advies.

Financiële gevolgen

De plaatsvervangers ontvangen een presentiegeld zoals bepaald in artikel 39 §3 van het huishoudelijk reglement voor de werking van de raad voor maatschappelijk welzijn.

BESLUIT

Artikel 1

De raad van maatschappelijk welzijn neemt kennis van de aanduiding van Roel Anciaux als plaatsvervanger voor Veronique Pochet in het bijzonder comité voor de sociale dienst.

 

Publicatiedatum: 22/11/2022
Overzicht punten

Zitting 17 10 2022

Herziening reglement vervoerdienst

MOTIVERING

Feiten en context

Sinds 1 juli 2022 bedraagt de kilometervergoeding die het lokaal bestuur aan de vrijwilligers betaalt 0,4170 euro per kilometer.

Volgens het huidig huishoudelijk reglement van de vervoerdienst rekent het lokaal bestuur de gebruikers maar 0,40 euro per kilometer aan.

De prijs van 0,40 euro per kilometer voor de gebruikers wordt al sinds eind 2008 toegepast. Zo bevatte het huishoudelijk reglement vervoerdienst dat goedgekeurd werd in de raad van 10 december 2008 het tarief van 0,40 euro.

De financieel directeur verleende positief advies om de prijzen te verhogen.

De huidige gebruikers van de vervoerdienst zullen, na de vaststelling door de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 oktober 2022, op de hoogte gebracht worden van de wijzigingen.

Juridische gronden

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

Het woonzorgdecreet van 15 februari 2019.

Het huishoudelijk reglement vervoerdienst, goedgekeurd in raadszitting van 12 mei 2010, wijzigingen goedgekeurd in raadszittingen van 29 augustus 2013, 16 maart 2017 en 17 juni 2019, gepubliceerd op de website op 26 juni 2019.

Advies/argumentatie

Deze beslissing betreft een verhoging van de prijzen die het lokaal bestuur aanrekent aan de gebruikers van de vervoerdienst.

De raad voor maatschappelijk welzijn wordt verzocht akkoord te gaan met de wijzigingen van het huishoudelijk reglement vervoerdienst en dit reglement in voege laten treden vanaf 1 december 2022.

Financiële gevolgen

Deze beslissing heeft een positief effect op de ontvangsten voor de vervoerdienst BI: 09490 - AR: 70000000

BESLUIT

Artikel 1

Het huishoudelijk reglement vervoerdienst, zoals toegevoegd in bijlage, vast te stellen.

Artikel 2

Het reglement, vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 17 juni 2019, wordt opgeheven bij inwerkingtreding van dit reglement.

Artikel 3

Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 285 tot en met 288 van het decreet lokaal bestuur en wordt bekendgemaakt aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330, 1ste lid van het lokaal decreet. Het reglement treedt in werking met ingang van 1 december 2022.

Met 23 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere)

 

Publicatiedatum: 22/11/2022
Overzicht punten

Zitting 17 10 2022

Goedkeuring van het jaaractieplan 2023

MOTIVERING

Feiten en context

De welzijnswet verplicht iedere werkgever om de risico's te evalueren, te inventariseren en de nodige preventieve maatregelen te treffen ter bevordering van het welzijn van zijn werknemers op het werk. Die maatregelen moeten opgenomen worden in het jaaractieplan.

Juridische gronden

Welzijnswet van 4 augustus 1996, refererende naar het dynamisch risicobeheersingssysteem (DRBS).

Het Koninklijk Besluit van 27 maart 1998, betreffende het welzijnsbeleid.

De wet van 28 februari 2014 tot aanvulling van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de preventie van psychosociale risico's op het werk betreft, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

De wet van 28 maart 2014 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de gerechtelijke procedures betreft.

Het koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico's op het werk.  Dit nieuwe uitvoeringsbesluit heft het voorgaande KB van 17 mei 2007 op.

De codex over het welzijn op het werk.

Advies/argumentatie

Het jaaractieplan (JAP) is de praktische uitwerking van het vijfjaarlijks globaal preventieplan waarin de aandachtspunten en risico's van het bedrijf, op het vlak van welzijn op het werk, uitgeschreven staan voor het komende jaar.

De preventieadviseur geeft een positief advies over dit jaaractieplan.

Het globaal preventieplan is goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 juli 2020.

Het jaaractieplan 2023 zal voor advies worden voorgelegd aan het HOC en BOC.

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Artikel 1

Het jaarlijks actieplan 2023 wordt goedgekeurd.

Artikel 2

De medewerker welzijn op het werk en de betrokken diensthoofden zijn verantwoordelijk voor de opvolging van de uitvoering van dit jaaractieplan.

Met 23 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere)

 

Publicatiedatum: 22/11/2022
Overzicht punten

Zitting 17 10 2022

Indexering leefloon LOI'ers - Toegevoegd punt

MOTIVERING

Feiten en context

Meise telt actueel 8 LOI plaatsen voor alleenstaande mannen. Al deze plaatsen zijn volzet.

Op dit moment ontvangen de LOI'ers € 61 wekelijks leefgeld.

Aan de hand van de sociale verslagen hebben we kunnen vaststellen dat er de afgelopen 10 jaar slechts twee keer (!) een indexatie werd toegepast op dit wekelijks leefgeld:

- BCSD 12/02/2013: op 1 februari 2013 kreeg het OCMW bericht van Fedasil dat de leefgelden werden geïndexeerd vanaf 1 januari 2013. De basisbedragen voor alleenstaanden werden met € 2 geïndexeerd. Vanaf 1 januari 2013 werd het wekelijks leefgeld verhoogd tot € 60.

- BCSD 29/03/2017: vanaf 1 januari 2017 werd het wekelijks leefgeld verhoogd tot € 61. Dit gebeurde niet op verzoek van Fedasil dewelke geen instructies meer geven inzake indexeren van het leefgeld van de LOI’ers. De beslissing van 2017 werd genomen door het de gemeente zelf.

Sinds 2017 werd het leefgeld geen enkele keer door de gemeente geïndexeerd. Vandaag krijgen de LOI’ers nog steeds 61 € leefgeld.

Voor alle andere vervangingsinkomens (pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, andere uitkeringen) werden er tussen 2017 en vandaag reeds verschillende indexeringen doorgevoerd:
 2017: 1 index
 2018: 1 index
 2019: Geen index
 2020: 1 index
 2021: 1 index
 2022: 4 indexeringen tot hier toe.

Indien het leefgeld van de LOI’ers op een gelijke manier behandeld zou worden als andere uitkeringen dan is het o.i. dringend (mede gelet op de zeer hoge inflatie) dat er een indexatie wordt toegepast.

Een normale indexatie (na meer dan 5 jaar en na 8 overgeslagen indexeringen) zou ertoe leiden dat het leefgeld verhoogd zou worden tot 71 €. De indexering die voorzien wordt in januari 2023 zou een 73 € tot resultaat hebben.

Wij zien geen enkele valabele reden waarom de gemeente reeds 5 jaar wacht met het indexeren van dit leefgeld.

Raadsleden Roel Anciaux en Sonja Becq leggen daarom ter stemming voor:

Artikel 1

De OCMW-raad van Meise beslist dat het wekelijks leefgeld van de LOI’ers die opgevangen worden door de gemeente Meise onmiddellijk geïndexeerd wordt tot het wettelijk voorziene maximum per week.

Artikel 2

Het leefgeld van de LOI’ers zal vanaf nu ook automatisch geïndexeerd worden tot het wettelijk voorziene maximum conform de indexering die gebeurt voor alle andere vervangingsinkomsten zoals pensioenen en werkloosheidsuitkeringen. 

BESLUIT

Artikel 1

Het voorstel wordt verworpen.

Met 8 stemmen voor (Marie Jeanne Thaelemans, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck en Karine Métens), 15 stemmen tegen (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Paul Aerts, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere)

 

Publicatiedatum: 22/11/2022
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.