Meise

Zitting van 16 10 2023

Van 22.25 uur tot 22.35

Aanwezig:

Diana Tierens, wnd. voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Billie Kawende, raadslid;

 

 

Overzicht punten

Zitting van 16 10 2023

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 september 2023 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 16 10 2023

Poolstok: buitengewone algemene vergadering op 25 oktober 2023

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Poolstok van 25 oktober 2023 goed en verleent de vertegenwoordiger volmacht om deze agendapunten goed te keuren tijdens de buitengewone algemene vergadering Poolstok van 25 oktober 2023.

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 16 10 2023

Kennisname notulen Welzijnskoepel

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de notulen van de raad van bestuur van de Welzijnskoepel West-Brabant van 22 juni 2023.

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 16 10 2023

Goedkeuring van het jaaractieplan 2024

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het jaaractieplan 2024 goed.

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 16 10 2023

Compensatiefeestdagen in 2024

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt op welke wijze feestdagen die in 2024 samenvallen met een zaterdag of een zondag gecompenseerd mogen worden.

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 16 10 2023

Compensatiefeestdagen 2024 - personeel woonzorgcentrum, dienstencentrum, serviceflats en home

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt op welke wijze feestdagen die in 2024 samenvallen met een zaterdag of een zondag gecompenseerd mogen worden.

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 16 10 2023

Vaststelling van het huishoudelijk reglement HOC en BOC

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de wijziging van het huishoudelijk reglement HOC en BOC vast.

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 16 10 2023

Wijziging rechtspositieregeling (opdrachthouderschap)

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de wijziging van de rechtspositieregeling, zoals opgenomen in de bijlage, van toepassing op de algemeen directeur, financieel directeur en personeelsleden van de gemeente en het OCMW, zowel in statutair dienstverband als in contractueel dienstverband, met uitzondering van de personeelsleden die ressorteren onder het woonzorgcentrum, het dienstencentrum, de serviceflats en het home vast.

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 16 10 2023

Wijziging rechtspositieregeling (opdrachthouderschap)

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de wijziging van de rechtspositieregeling van toepassing op personeelsleden die ressorteren onder het woonzorgcentrum, dienstencentrum, de serviceflats en het home, vast.

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 16 10 2023

Vaststelling van het retributiereglement op het aanrekenen van administratiekosten bij openstaande fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het retributiereglement op het aanrekenen van administratiekosten bij openstaande fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen vast.

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 16 10 2023

Kennisname schrijven Agentschap Binnenlands Bestuur betreffende de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025: herziening 2023/1

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de vaststellingen van het Agentschap Binnenlands Bestuur betreffende de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025.

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 16 10 2023

Goedkeuring huurovereenkomst studio 5 home J. Van Gysel

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt een wijziging van artikel 2 van het besluit "opheffing reglement houden de vaststelling van de inschrijvingsvoorwaarden en de toewijzing bij de verhuring van studio's Home Jan Van Gysel, Krogstraat 111, 1860 Meise, en goedkeuring huurovereenkomst studio 5 home Jan Van Gysel", van 17 juli 2023, goed.

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 16 10 2023

GBO Oekraïne samenwerkingsovereenkomst

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met de samenwerkingsovereenkomst tussen de Welzijnskoepel West-Brabant en de Eerstelijnszone Grimbergen in het kader van het project GBO- Oekraïne (Geïntegreerd Breed Onthaal).

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 16 10 2023

EM Security - prijsstijging voor de noodoproeptoestellen

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om de prijs per aangesloten noodoproeptoestel dat lokaal bestuur Meise dient te betalen aan de beveiligingsfirma vanaf september 2023 op te trekken van €7,20 incl. btw naar €9,98 euro incl. btw.

 

 

Publicatiedatum: 17/10/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.