Meise

Zitting van 20 11 2023

Van 22.20 uur tot 22.30

Aanwezig:

Diana Tierens, wnd. voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Charlotte Meulemeester, raadslid;

 

 

 

Overzicht punten

Zitting 20 11 2023

Goedkeuring notulen

BESLUIT

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 16 oktober 2023 worden goedgekeurd.

Met 23 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Diana Tierens, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock)

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

Zitting 20 11 2023

Haviland - vergadering op 13 december 2023

MOTIVERING

Feiten en context

Het OCMW is aangesloten bij Haviland Intercommunale die werd opgericht op 24 maart 1965 bij oprichtingsakte verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 april 1965 onder het nummer 8226 en verlengd werd op 23 oktober 2019, verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 november 2019 onder het nummer 19151652.

Haviland Intercommunale is als intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de ruimtelijke ordening en de economisch sociale expansie van het arrondissement Halle-Vilvoorde, een dienstverlenende vereniging die wordt beheerst door het Decreet Lokaal Bestuur.

De beslissingen van de raad voor maatschappelijk welzijn dd. 15 november 2021 en 15 mei 2023 waarbij de effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger werden aangeduid.

De oproepingsbrief van 16 oktober 2023 tot de Buitengewone Algemene Vergadering van Haviland Intercommunale van 13 december 2023 met volgende agendapunten:

  1. Notulen van de Algemene Vergadering van 21 juni 2023: goedkeuring. (een exemplaar van deze notulen werd op 27 juni 2023 aan de deelnemers bezorgd.)
  2. De te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie + begroting 2024 (art. 34).
  3. Voorstel statutenwijzigingen: goedkeuring.
  4. Verlenen bijzondere volmacht om over te gaan tot de coördinatie van de statuten: goedkeuring.
  5. Varia.

Juridische gronden

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder:
- artikel 432 dat de organisatie regelt van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging.
- artikel 432 dat bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke vergadering.
- artikelen 77 en 78 die de bevoegdheden van de OCMW-raad bepalen.

Advies/argumentatie

Gunstig advies.

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Artikel 1

De agendapunten van de Buitengewone Algemene Vergadering van Haviland Intercommunale dd.13 december 2023 worden goedgekeurd

Artikel 2

De effectief vertegenwoordiger van het OCMW, Paul Aerts, is gemandateerd om de agendapunten op de Buitengewone Algemene Vergadering van Haviland Intercommunale dd. 13 december 2023 goed te keuren.

Artikel 3

De plaatsvervangend vertegenwoordiger van het OCMW, Sonia Lathouwers, is gemandateerd om de agendapunten op de Buitengewone Algemene Vergadering van Haviland Intercommunale dd. 13 december 2023 goed te keuren.

Artikel 4

Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.

Met 14 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Diana Tierens, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Paul Aerts, Christine De Cubber, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock), 9 onthoudingen (Marie Jeanne Thaelemans, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Karine Métens en Billie Kawende)

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

Zitting 20 11 2023

Kennisname notulen Welzijnskoepel

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

Zitting 20 11 2023

Jaarrekening 2022: Kennisname goedkeuring door de gouverneur

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

Zitting 20 11 2023

Principebeslissing LOI 2024

MOTIVERING

Feiten en context

Het OCMW moet kandidaat-vluchtelingen aan kledij helpen. In het verleden kregen alle LOI- bewoners twee keer per jaar 125 euro per persoon om aan kledij te besteden en 75 euro per persoon voor de aankoop van schoenen, wat op een totaal van € 200 per zes maanden komt.

De bewoners van de lokale opvanginitiatieven dienen de uitgaven te bewijzen aan de hand van kassatickets / betaalbewijzen. Bij gebrek aan onvoldoende bewijs wordt er geen geld meer gegeven tot het bewijs geleverd wordt dat het budget gebruikt is om kleding en/of schoenen aan te kopen. Dit wordt geregeld door middel van een principebeslissing die één jaar geldig is.

Ook voor de andere kosten (vervoerskosten, schoolkosten Nederlandse les, identiteitsdocumenten, mutualiteitsbijdrage en ontspanningskosten) werd voor de bewoners van het lokaal opvanginitiatief sinds 2020 een principebeslissing genomen.

De schoolkosten van schoolgaande jeugd worden ook ten laste genomen, maar momenteel worden er geen plaatsen aan gezinnen aangeboden. Indien dit wijzigt, zal deze principebeslissing aangepast worden.

Juridische gronden

De organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en latere wijzigingen.

De Wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste neme van de steun verleend door de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en alle daaropvolgende wijzigingen.

De Wet van 12 januari 1993 houdende het urgentieprogramma voor een meer solidaire samenleving en alle daaropvolgende wijzigingen.

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en latere wijzigingen, in het bijzonder artikelen 77 en 78.

Het auditverslag van 4 juni 2019 van Fedasil.

De beslissing van het Bijzonder Comité voor de Sociale dienst van 17 december 2019.

De beslissing van het Bijzonder Comité voor de Sociale dienst van 15 december 2020.

De beslissing van het Bijzonder Comité voor de Sociale dienst van 4 januari 2022.

De beslissing van het Bijzonder Comité voor de Sociale dienst van 8 november 2022.

De beslissing van het Bijzonder Comité voor de Sociale dienst van 17 oktober 2023.

Advies/argumentatie

Het Bijzonder Comité voor de sociale dienst heeft in zitting van 17 oktober 2023 een gunstig advies uitgebracht om de principebeslissing te verlengen.

Financiële gevolgen

De uitbetalingen van deze kosten werden voorzien in de exploitatiebudgetten 2024 onder het beleidsitem 09040 Lokale Opvanginitiatieven.

BESLUIT

Artikel 1

De vervoerskosten (openbaar vervoer) voor de bewoners van het lokaal opvanginitiatief zullen worden vergoed wanneer het gaat om reductieabonnementen van De Lijn, vervoer naar de advocaat, vervoer naar ziekenhuizen, vervoer voor transitiedossiers, kosten naar aanleiding van de zoektocht naar een eigen woonst.

Artikel 2

De schoolkosten voor de Nederlandse les van de bewoners van het lokaal opvanginitiatief worden vergoed.

Artikel 3

De verblijfskaarten en attesten van immatriculatie voor de bewoners van het lokaal opvanginitiatief worden vergoed.

Artikel 4

De mutualiteitsbijdrage van de bewoners van het lokaal opvanginitiatief worden vergoed.

Artikel 5

Ontspanningskosten, met name lidmaatschap van culturele of sportverenigingen van de bewoners van het lokaal opvanginitiatief worden vergoed met een maximum van 150 euro per jaar.

Artikel 6

Alle bovenvermelde vergoedingen worden betaald aan de bewoners na voorlegging van betaalbewijzen of rechtstreeks aan een schuldeiser na voorlegging van een factuur.

Artikel 7

Aan de bewoners van het lokaal opvanginitiatief wordt tweemaal per jaar 200 euro toegekend (125 euro aan kledij en 75 euro aan schoenen), met een duurtijd van minimaal zes maanden tussen twee uitbetalingen.

Artikel 8

De bewoners van het lokaal opvanginitiatief dienen de betaalbewijzen van kledij en schoenen te bezorgen, anders wordt de tweede betaling niet uitgevoerd.

Artikel 9

Deze principebeslissing dient jaarlijks herzien te worden.

De huidige beslissing loopt tot en met 31 december 2024.

Met 23 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Diana Tierens, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock)

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Overzicht punten

Zitting 20 11 2023

Minimale levering energie winter 2023

MOTIVERING

Feiten en context

Jaarlijks worden door de Vlaamse Overheid de bedragen kenbaar gemaakt die het OCMW aan behoeftigen kan toekennen als financiële steun om de prepaid-meter van Fluvius op te laden. Deze steun heeft tot doel om te vermijden dat mensen die de financiële middelen niet hebben om hun prepaid-meter op te laden, zonder verwarming komen te zitten. Deze dienstverlening moet inwoners en gezinnen ondersteunen om de wintermaanden goed door te komen.

De bedragen worden weergegeven in twee tabellen. Tabel 1 bevat de bedragen voor aardgas en tabel 2 de bedragen voor elektriciteit.

Juridische gronden

De Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en latere wijzigingen.

De wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van steun verleend door Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en alle daaropvolgende wijzigingen.

De wet van 12 januari 1993 houdende het urgentieprogramma voor een meer solidaire samenleving en alle daaropvolgende wijzigingen.

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 84 betreffende de bevoegdheden van het vast bureau en artikelen 77 en 78 betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Het Energiebesluit van de Vlaamse Regering dd. 19 november 2010, wat betreft de invoering van een minimale levering van aardgas tijdens de winterperiode en de wijzigingen aangebracht aan dit besluit via het Energiearmoedeprogramma van de Vlaamse Regering dd. 4 maart 2016.

Het ministerieel besluit dd. 6 oktober 2023 houdende vastlegging van de tabellen betreffende de hoeveelheid aardgas en elektriciteit die de huishoudelijke afnemer nodig heeft om tot het einde van de winterperiode te beschikken over een minimale verwarming van de woning.

De principiële beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn dd. 21 november 2022 tot toepassing van het systeem tot minimale levering voor energie (aardgas en elektriciteit) gedurende de winterperiode.

Advies/argumentatie

Gunstig advies.

Financiële gevolgen

De uitgave is voorzien in het exploitatiebudget 2023.

Budgetsleutel

Actie

Beleidsitem

Beschikbaar budget

AR 64810004/BI09000/ Minimale levering via prepaidmeter

 

09000-sociale bijstand

€ 1.061 (2023)

€1.082 (2024)

BESLUIT

Artikel 1

De bedragen zoals vermeld in de tabel betreffende de bepaling van de kost van de hoeveelheid aardgas en elektriciteit die de huishoudelijke afnemer nodig heeft om tot het einde van de winterperiode te beschikken over een minimale verwarming van de woning, goedgekeurd bij ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid dd. 6 oktober 2023, toe te passen.

Artikel 2

Het aandeel van 70% van de toegekende bedragen terug te vorderen bij Fluvius.

Artikel 3

Het aandeel van 30% van de toegekende bedragen niet terug te vorderen bij de personen die in aanmerking komen voor deze maatregel.

Met 23 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Diana Tierens, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock)

 

Publicatiedatum: 19/12/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.