Meise

Zitting van 16 01 2023

Van 22.17 uur tot 22.23

Aanwezig:

Diana Tierens, wnd. voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Erwin De Clerck, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Veerle De Cuyper en Billie Kawende, raadsleden;

 

 

 

Overzicht punten

Zitting 16 01 2023

Goedkeuring notulen

BESLUIT

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 december 2022 worden goedgekeurd.

Met 22 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Diana Tierens, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Erwin De Clerck, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere)

 

Publicatiedatum: 23/02/2023
Overzicht punten

Zitting 16 01 2023

Vaststelling van het geïntegreerd arbeidsreglement

MOTIVERING

Feiten en context

In de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 mei 2019 werd de geïntegreerde versie van het arbeidsreglement, van toepassing op de personeelsleden van de gemeente en het OCMW, zowel in statutair dienstverband als in contractueel dienstverband, met uitzondering van de personeelsleden die ressorteren onder het woonzorgcentrum, het dienstencentrum, de serviceflats en het home en het onderwijzend personeel, goedgekeurd. In de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 maart 2020, in de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 februari 2021, in de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 juni 2022, in de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 december 2021 en in de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 april 2022 werd de geïntegreerde versie van het arbeidsreglement, van toepassing op de personeelsleden van de gemeente en het OCMW, zowel in statutair dienstverband als in contractueel dienstverband, met uitzondering van de personeelsleden die ressorteren onder het woonzorgcentrum, het dienstencentrum, de serviceflats en het home en het onderwijzend personeel, aangepast.

Het arbeidsreglement beschrijft de rechten en plichten van de werknemer en van de werkgever. Het legt bijzondere verplichtingen vast voor onze organisatie.

Het vast bureau keurde in de zitting van 7 november 2022 een wijziging van de personeelsformatie en het organogram goed. Naar aanleiding hiervan dienen functietitels aangepast te worden in het arbeidsreglement.

Er werd een wijziging aangebracht aan de bijlage (overzicht functies) van het hoofdstuk GSM-beleid personeelsleden. Er zal per school een diensttoestel voorzien worden voor de technisch assistenten toezicht zodat de communicatie tussen ouders en technisch assistenten toezicht efficiënter verloopt.

Er werden uurroosters gewijzigd en geactualiseerd: voor de gemeenschapswachten-vaststellers werd een glijdend uurrooster voorzien in plaats van een vast uurrooster, voor de personeelsleden van het zwembad werd een variabel uurrooster voorzien in plaats van een vast uurrooster (na gunstige proefperiode), het glijdend uurrooster van de personeelsleden van de bibliotheek werd aangepast naar aanleiding van de wijziging van de openingsuren van de bibliotheek, enzovoort.

Er werden wijzigingen aangebracht aan de samenstelling van het overleg- en onderhandelingscomité naar aanleiding van wijzigingen in functiebeschrijvingen en naar aanleiding van het ontslag van een plaatselijk militant.

Er werd een nieuw hoofdstuk toegevoegd over de fietsmobiliteitspolicy.

Juridische gronden

Het arbeidsreglement zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 20 mei 2019 en aangepast in de raadszittingen van 25 maart 2020, 22 februari 2021, 21 juni 2021, 20 december 2021, 25 april 2022, 21 juni 2022 en 25 april 2022.

De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 april 2022, houdende de vaststelling van de rechtspositieregeling van toepassing op de personeelsleden van de gemeente en het OCMW.

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van o.a. gemeentepersoneel.

Wet op de arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978.

Wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen, en latere wijzigingen.

Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden en haar personeel, en latere wijzigingen.

Wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector.

De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 april 2021, houdende de delegatie van de bevoegdheid voor het organogram en de personeelsformatie.

De beslissing van het vast bureau van 7 november 2022 houdende de vaststelling van de personeelsformatie.

De beslissing van het vast bureau van 7 november 2022, houdende de goedkeuring van het organogram.

Advies/argumentatie

De wijzigingen in de uurroosters werden besproken met de diensthoofden en de betrokken werknemers.

Het arbeidsreglement werd voorgelegd en besproken in het Hoog Overlegcomité van 19 december 2022.

Financiële gevolgen

De financieel directeur heeft op 27 december 2022 visum verleend.

BESLUIT

Artikel 1

Het arbeidsreglement, zoals opgenomen in de bijlagen waarbij de vernieuwingen werden aangebracht in het groen en de te verwijderen passages in het rood, van toepassing op de personeelsleden van de gemeente en het OCMW, zowel in statutair dienstverband als in contractueel dienstverband, met uitzondering van de personeelsleden die ressorteren onder het woonzorgcentrum, het dienstencentrum, de serviceflats en het home en het onderwijzend personeel wordt vastgesteld.

Artikel 2

Het arbeidsreglement treedt in werking op 1 februari 2023.

Artikel 3

Een kopie van het arbeidsreglement wordt bezorgd aan het personeel. De betrokken medewerkers worden op de hoogte gebracht van deze wijzigingen.

Met 20 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Diana Tierens, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Erwin De Clerck, Charlotte Meulemeester, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere), 2 onthoudingen (Thomas Goethals en Karine Métens)

 

Publicatiedatum: 23/02/2023
Overzicht punten

Zitting 16 01 2023

Wijziging van de rechtspositieregeling van toepassing op personeelsleden die ressorteren onder het woonzorgcentrum, het dienstencentrum, de serviceflats en het home

MOTIVERING

Feiten en context

De rechtspositieregeling voor het gemeente- en OCMW-personeel werd in 2022 aangepast. Hiervoor werd een werkgroep opgericht bestaande uit de financieel directeur, de algemeen directeur, de deskundige personeelszaken en de administratief hoofdmedewerker. De bedoeling van deze actualisering was om het lokaal bestuur van Meise als een aantrekkelijke werkgever te positioneren. De rechtspositieregeling voor het gemeente- en OCMW-personeel werd vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 april 2022. De rechtspositieregeling van toepassing op de personeelsleden die ressorteren onder het woonzorgcentrum, het dienstencentrum, de serviceflats en het home wordt in 2023 grondig onder de loep genomen en geactualiseerd. De volgende wijziging wordt echter nu reeds voorzien zodat alle personeelsleden dezelfde mogelijkheden en rechten hebben wat betreft de fietsmobiliteit: er worden bepalingen ingevoegd ter bevordering van de fietsmobiliteit. Daarnaast worden de verwijzingen naar de functie van technisch beambte warme maaltijdbedeling verwijderd naar aanleiding van wijzigingen in de personeelsformatie en het organogram.

In de bijlage is de tekst die zal verwijderd worden in rode kleur aangeduid; de tekst in groene kleur wordt toegevoegd.

Juridische gronden

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en latere wijzigingen.

Rechtspositiebesluit voor het Gemeente- en Provinciepersoneel van 7 december 2007 en latere wijzigingen.

Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 8 juni 2011, houdende vaststelling van de rechtspositieregeling en latere wijzigingen.

De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 30 november 2020 houdende de vaststelling van de geïntegreerde rechtspositieregeling van toepassing op de personeelsleden die ressorteren onder het woonzorgcentrum, het dienstencentrum, de serviceflats en het home en aangepast door de raad voor maatschappelijk welzijn in de zittingen van 22 februari 2021 en 28 februari 2022.

De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 april 2021, houdende de delegatie van de bevoegdheid voor het organogram en de personeelsformatie.

De beslissing van het vast bureau van 7 november 2022 houdende de vaststelling van de personeelsformatie.

De beslissing van het vast bureau van 7 november 2022 houdende de goedkeuring van het organogram.

Advies/argumentatie

Deze wijzigingen werden aan het syndicaal onderhandelingscomité van 19 december 2022 en het managementteam van 4 januari 2023 voorgelegd. De raad voor maatschappelijk welzijn dient de wijzigingen aan de rechtspositieregeling goed te keuren.

Financiële gevolgen

De financieel directeur dient de financiële haalbaarheid aan te tonen.

BESLUIT

Artikel 1

De wijziging van de rechtspositieregeling, zoals opgenomen in de bijlage, van toepassing op de personeelsleden die ressorteren onder het woonzorgcentrum, het dienstencentrum, de serviceflats en het home, wordt vastgesteld.

Artikel 2

Deze rechtspositieregeling treedt in werking op 1 februari 2023.

Artikel 3

De personeelsleden zullen een ingelicht worden over de wijzigingen aan deze rechtspositieregeling.

Met 22 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Diana Tierens, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Erwin De Clerck, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere)

 

Publicatiedatum: 23/02/2023
Overzicht punten

Zitting 16 01 2023

Vaststelling van het arbeidsreglement voor het personeel van het woonzorgcentrum, dienstencentrum, home en de serviceflats

MOTIVERING

Feiten en context

In de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 mei 2019 werd de versie van het arbeidsreglement goedgekeurd, van toepassing op het voltallig personeel van de verzorgende, verplegende en dienstverlenende instellingen en diensten van het OCMW Meise, waarvan de werking gebaseerd is op federale of gewestelijke financiering met bijbehorende werkings- en erkenningsregels en op het voltallige personeel dat ingezet wordt voor activiteiten die hoofdzakelijk verricht worden in mededinging met andere marktdeelnemers.

Het betreft alle personeelsleden die tewerkgesteld zijn in het woonzorgcentrum “Residentie Van Horick”, het dienstencentrum “De Spil” (centrumleider, administratief medewerkers, technisch beambten, maatschappelijk werkers, gezinszorg, cafetaria/polyvalente ruimte en poetsdienst), de serviceflats “Ter Wolven” en het home “Jan Van Gysel”, zowel in statutair dienstverband als in contractueel dienstverband.

In de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 maart 2020, 22 februari 2021, 21 juni 2021, 20 december 2021  en 25 april 2022 werd de versie van het arbeidsreglement aangepast, van toepassing op het voltallig personeel van de verzorgende, verplegende en dienstverlenende instellingen en diensten van het OCMW Meise, waarvan de werking gebaseerd is op federale of gewestelijke financiering met bijbehorendewerkings- en erkenningsregels en op het voltallige personeel dat ingezet wordt voor activiteiten die hoofdzakelijk verricht worden in mededinging met andere marktdeelnemers.

Het arbeidsreglement beschrijft de rechten en plichten van de werknemer en van de werkgever. Het legt bijzondere verplichtingen vast voor onze organisatie.

Het vast bureau keurde in de zitting van 7 november 2022 een wijziging van de personeelsformatie en het organogram goed. Naar aanleiding hiervan dienen functietitels aangepast te worden in het arbeidsreglement.

Er werden wijzigingen aangebracht aan de samenstelling van het overleg- en onderhandelingscomité naar aanleiding van wijzigingen in functiebeschrijvingen en naar aanleiding van het ontslag van een plaatselijk militant.

Er werd een nieuw hoofdstuk toegevoegd over de fietsmobiliteitspolicy.

Juridische gronden

Het arbeidsreglement zoals vastgesteld door de raad van maatschappelijk welzijn in zitting van 20 mei 2019 en aangepast in de raad van maatschappelijk welzijn op 25 maart 2020, 22 februari 2021, 21 juni 2021, 20  december 2021 en 25 april 2022.

De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 februari 2021, houdende de vaststelling van de rechtspositieregeling van toepassing op de personeelsleden van het woonzorgcentrum, dienstencentrum, home en serviceflats.

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van o.a. gemeentepersoneel.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Wet op de arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978.

Wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen, en latere wijzigingen.

Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden en haar personeel, en latere wijzigingen.

Wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector.

De beslissing van de raad van maatschappelijk welzijn van 19 april 2021, houdende de delegatie van de bevoegdheid voor het organogram en de personeelsformatie.

De beslissing van het vast bureau van 7 november 2022, houdende de vaststelling van de personeelsformatie.

De beslissing van het vast bureau van 7 november 2022 houdende de goedkeuring van het organogram.

Advies/argumentatie

De wijzigingen in de uurroosters werden besproken met de diensthoofden en de betrokken werknemers.

Het arbeidsreglement werd voorgelegd en besproken in het Hoog Overlegcomité van 19 december 2022.

Financiële gevolgen

De financieel directeur dient visum te verlenen.

BESLUIT

Artikel 1

Het arbeidsreglement, zoals opgenomen in de bijlagen waarbij de vernieuwingen werden aangebracht in het groen en de te verwijderen passages in het rood, van toepassing op het voltallig personeel van de verzorgende, verplegende en dienstverlenende instellingen en diensten van het OCMW Meise, waarvan de werking gebaseerd is op federale of gewestelijke financiering met bijbehorende werkings- en erkenningsregels en op het voltallige personeel dat ingezet wordt voor activiteiten die hoofdzakelijk verricht worden in mededinging met andere marktdeelnemers, zowel in statutair dienstverband als in contractueel dienstverband, wordt vastgesteld.

Artikel 2

Het arbeidsreglement treedt in werking op 1 februari 2023.

Artikel 3

Een kopie van het arbeidsreglement wordt bezorgd aan het personeel. Medewerkers zullen op de hoogte worden gebracht van deze wijzigingen.

Met 22 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Diana Tierens, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Erwin De Clerck, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere)

 

Publicatiedatum: 23/02/2023
Overzicht punten

Zitting 16 01 2023

Aanpassing huishoudelijk reglement gebruik bureelruimte

MOTIVERING

Feiten en context

De raad voor maatschappelijk welzijn stelde op 25 april 2022 een huishoudelijk reglement voor het gebruik van een bureelruimte in het OCMW-gebouw vast.

Bij toepassing van dit reglement werd een bureelruimte sindsdien diverse malen verhuurd.

Door de verbouwingen in het Administratief Centrum is het noodzakelijk om deze bureelruimte opnieuw als permanent bureel in gebruik te nemen om de diensten die in het Administratief Centrum gevestigd zijn waar verbouwingswerken zullen plaatsvinden, te kunnen huisvesten.

Voor de verenigingen die gebruik maakten van de bureelruimte in het OCMW, kan een alternatief gevonden worden in het "bureau van de voorzitter". Deze ruimte is kleiner dan de andere bureauruimte en heeft geen rechtsreeks daglicht waardoor deze niet/minder geschikt is als permanente bureelruimte.

Juridische gronden

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

Beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 17 januari 2022 aangaande vaststellen van de definitie van het begrip dagelijks bestuur en bevoegdheidsbepaling voor daden van beheer, daden van beschikking, het aangaan van leningen en de goedkeuring van interne kredietaanpassingen.

Beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 25 april 2022 aangaande het vaststellen van het huishoudelijk reglement gebruik bureelruimte in OCMW-gebouw.

Advies/argumentatie

Om tegemoet te komen aan de vraag van verenigingen om voor de organisatie van cursussen gebruik te kunnen maken van een ruimte kan de "bureau van de voorzitter" ter beschikking gesteld worden. Dit lokaal is echter niet opgenomen in het huishoudelijk reglement gebruik bureelruimte in het OCMW-gebouw, zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn op 25 april 2022. Het is dan ook gepast om dit lokaal op te nemen in een wijziging van dit reglement.

Gezien dit lokaal kleiner is en geen rechtstreekse lichtinval heeft, wordt een lagere verhuurprijs dan deze voor een "bureelruimte" voorgesteld.

Het is een daad van goed huisvaderschap om leegstaande lokalen optimaal te gaan benutten.

Financiële gevolgen

Het krediet is voorzien in het budget 2023.

BESLUIT

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het aangepast huishoudelijk reglement gebruik bureelruimte in het OCMW-gebouw in bijlage vast. Dit aangepast reglement vervangt het "huishoudelijk reglement gebruik bureelruimte in het OCMW-gebouw" vastgesteld op 25 april 2022

Artikel 2

Dit reglement wordt bekendgemaakt en treedt in werking overeenkomstig artikelen 286, 287 en 288 van het decreet lokaal bestuur na goedkeuring door de raad. Het wordt nadien overgemaakt aan de toezichthoudende overheid conform artikel 330 van het decreet lokaal bestuur.

Met 22 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Diana Tierens, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Erwin De Clerck, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere)

 

Publicatiedatum: 23/02/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.