Meise

Zitting van 19 02 2024

Van 21.15 uur tot 21.30

Aanwezig:

Diana Tierens, wnd. voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Erwin De Clerck, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Veerle De Cuyper, raadslid;

 

raadslid Roel Anciaux verlaat de vergadering vanaf punt 2.

raadslid Roel Anciaux vervoegt de vergadering vanaf punt 4.

 

Overzicht punten

Zitting 19 02 2024

Goedkeuring notulen

BESLUIT

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 15 januari 2024 goed.

Met 23 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Diana Tierens, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Erwin De Clerck, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock)

 

Publicatiedatum: 19/03/2024
Overzicht punten

Zitting 19 02 2024

Instap raamovereenkomst van opdrachtencentrale vzw voor levering van medisch verbruiksmateriaal - verzorgingsproducten (20 februari 2024 - 31 december 2027) aan het WZC Residentie van Horick - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

MOTIVERING

Feiten en context

De huidige raamovereenkomst voor de opdracht: Levering van verzorgingsmaterialen en –producten aan WZC Residentie Van Horick gegund aan de firma Arseus Medical nv, Rijksweg 10 te 2880 Bornem, eindigt op 19 februari 2024.

De aankoopdienst dient hiervoor een nieuwe overheidsopdracht op te starten.

De opdrachtencentrale vzw heeft een overheidsopdracht uitgeschreven voor medisch materiaal – verzorgingsproducten.  Als lid van de opdrachtencentrale vzw kan het ocmw Meise instappen in de raamovereenkomst: “Medisch materiaal – verzorgingsproducten” van de opdrachtencentrale vzw.

Deze opdracht werd door de opdrachtencentrale vzw gegund aan de firma Arseus Medical nv, Rijksweg 10 te 2880 Bornem.

De instap in deze raamovereenkomst medisch materiaal – verzorgingsproducten van de opdrachtencentrale vzw loopt vanaf 1 januari 2024 tot en met 31 december 2027.

De uitgave voor de opdracht “Instap raamovereenkomst van opdrachtencentrale vzw voor levering van medisch verbruiksmateriaal - verzorgingsproducten (20 februari 2024 - 31 december 2027) aan het WZC Residentie Van Horick” wordt geraamd op € 45.454,54 excl. btw of € 54.999,99 incl. 21% btw.

De ontwerper stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, de opdracht “Instap raamovereenkomst van opdrachtencentrale vzw voor levering van medisch verbruiksmateriaal - verzorgingsproducten (20 februari 2024 - 31 december 2027) aan het WZC Residentie Van Horick” te gunnen aan Arseus Medical NV, Rijksweg 10 te 2880 Bornem tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver: het bestelbedrag wordt beperkt tot € 45.454,54 excl. btw of € 54.999,99 incl. 21% btw.

Juridische gronden

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 en latere wijzigingen inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 143.000,00 niet), en meer bepaald artikelen 2, 6° en 47 §2 die de aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren wanneer ze een beroep doen op een aankoopcentrale en artikel 43.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 77 en 78, betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Advies/argumentatie

Gunstig advies.

Financiële gevolgen

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2024 op budgetsleutel OC 60400000/09530.

Een aanvraag tot het verkrijgen van het vereiste visum werd ingediend op 9 januari 2024. De financieel directeur verleende een visum met nr. 2024298 op 10 januari 2024.

 

Budgetsleutel

Acties

Beschikbaar budget

OC 60400000/09530

 

€ 25.000,00

BESLUIT

Artikel 1

Het bestek met nr. 2024263 en de raming voor de opdracht “Instap raamovereenkomst van opdrachtencentrale vzw voor levering van medisch verbruiksmateriaal - verzorgingsproducten (20 februari 2024 - 31 december 2027) aan het WZC Residentie Van Horick”, opgesteld door de ontwerper, vzw Opdrachtencentrale, Stationsweg 55A te 9340 Lede worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 45.454,54 excl. btw of € 54.999,99 incl. 21% btw.

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3

Deze opdracht wordt gegund aan Arseus MEDICAL NV, Rijksweg 10 te 2880 Bornem, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver: het bestelbedrag wordt beperkt tot € 45.454,54 excl. btw of € 54.999,99 incl. 21% btw, via de raamovereenkomst die OCMW Meise sloot op basis van het bestek met nummer 2024263.

Artikel 4

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek van de opdrachtencentrale vzw.

Artikel 5

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget van 2024 op budgetsleutel OC 60400000/0953.

Met 22 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Diana Tierens, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Erwin De Clerck, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock)

 

Publicatiedatum: 19/03/2024
Overzicht punten

Zitting 19 02 2024

Vernieuwen vloerbedekking in WZC Residentie Van Horick (2024-2025) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

MOTIVERING

Feiten en context

In het kader van de opdracht “Vernieuwen vloerbedekking in WZC Residentie Van Horick” werd een bestek met nr. 2023239 opgesteld door de aankoopdienst van lokaal bestuur Meise.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 87.603,31 excl. btw of € 106.000,01 incl. 21% btw, en het maximale bestelbedrag bedraagt € 82.644,63 excl. btw of € 100.000,00 incl. 21% btw.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de exact benodigde hoeveelheden.

Juridische gronden

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 en latere wijzigingen inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 140.000,00 niet) en artikel 43.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 77 en 78, betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Advies/argumentatie

Gunstig advies.

Financiële gevolgen

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2024 en 2025, op budgetcode 22100000/09530-INVESTERING-U.

 

Budgetsleutel

Acties

Beschikbaar budget

22100000/09530 - Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Investeringsproject

______________

 45.000,00 (2024)

BESLUIT

Artikel 1

Het bestek met nr. 2023239 en de raming voor de opdracht “Vernieuwen vloerbedekking in WZC Residentie Van Horick”, opgesteld door de aankoopdienst van lokaal bestuur Meise, worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 87.603,31 excl. btw of € 106.000,01 incl. 21% btw.

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 Artikel 3

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2024 en 2025, op budgetcode 22100000/09530-INVESTERING-U.

Met 22 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Diana Tierens, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Erwin De Clerck, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock)

 

Publicatiedatum: 19/03/2024
Overzicht punten

Zitting 19 02 2024

Afsluiten van addendum aan verhuurovereenkomst met Wiegwijs

MOTIVERING

Feiten en context

Sinds 1 januari 2023 maakt Wiegwijs ("Kind en Gezin") gebruik van 3 lokalen op het gelijkvloers van de Oude Pastorie op dinsdag en donderdag voor de organisatie van hun consultatiebureau.

Het Vast Bureau keurde hiervoor op 23 januari 2023 een ontwerphuurovereenkomst goed.

Bij de goedkeuring van de overeenkomst, was reeds de bemerking gekomen dat ze het vrijwilligerslokaal te klein vonden. Er werd toen akkoord gegaan dat wanneer de sociale dienst naar het Administratief Centrum zou verhuisd zijn, hen de mogelijkheid kon geboden worden om een bijkomende bureauruimte te huren.

Juridische gronden

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder de artikelen 78 en 84.

Beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 17 januari 2022 aangaande vaststellen van de definitie van het begrip dagelijks bestuur en bevoegdheidsbepaling voor daden van beheer, daden van beschikking, het aangaan van leningen en de goedkeuring van interne kredietaanpassingen.

Advies/argumentatie

Vermits na de verhuis van de sociale dienst naar het Administratief Centrum de bureauruimte nog geen bestemming heeft gekregen, kan de uitbreiding van de huurovereenkomst positief geadviseerd worden. Er werd een addendum aan de bestaande huurovereenkomst opgemaakt.

Financiële gevolgen

De ontvangsten worden geboekt op budgetsleutel OC/70510000/01191.

BESLUIT

Artikel 1

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt het addendum aan de huurovereenkomst met Wiegwijs voor de huur van een bijkomende bureelruimte goed. De voorzitter en algemeen directeur worden gemachtigd deze overeenkomst te ondertekenen.

Met 23 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Diana Tierens, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Erwin De Clerck, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock)

 

Publicatiedatum: 19/03/2024
Overzicht punten

Zitting 19 02 2024

Afsprakenkader REMI-tool voor de toekenning van financiële steun aan OCMW-begunstigden

MOTIVERING

Feiten en context

Enkele jaren geleden ontwikkelde CEBUD (het Expertisecentrum voor Budget en Financieel Welzijn van Thomas More) de online tool REMI. Met deze webapplicatie kan het OCMW voor iedere begunstigde op maat een referentiebudget voor een menswaardig inkomen berekenen.
De federale regering heeft beslist om OCMW's te ondersteunen in de toekenning van aanvullende financiële steun wanneer ze gebruik maken van REMI om de behoefteanalyse te objectiveren. Deze steun moet het basisinkomen van de personen die hulp ontvangen kunnen aanvullen om ervoor te zorgen dat zij volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.

De POD Maatschappelijke Integratie stelt een budget ter beschikking aan alle OCMW's om aanvullende financiële steun toe te kennen aan OCMW-begunstigden die volgens de REMI-tool maandelijks over een financieel tekort beschikken.

Doelgroep
Deze steun is bedoeld voor begunstigden van steun van de OCMW's zoals omschreven in artikel 1 van het Koninklijk Besluit. Het gaat om een persoon die steun ontvangt van het OCMW of een persoon die bij het OCMW een aanvraag indient om er aanspraak op te maken. De doelgroep beperkt zich niet enkel tot begunstigden die recht openen op maatschappelijke dienstverlening (equivalent leefloon, maandelijkse financiële steun huurtoelage, ...) en personen die recht openen op maatschappelijke integratie (leefloon). Ook personen die niet langer deel uitmaken van deze groep en over een inkomen beschikken dat hoger ligt dan het grensbedrag aan leefloon kunnen van deze aanvullende financiële steun gebruik maken. De doelgroep wordt bepaald in het afsprakenkader van OCMW Meise.

Budget
De financiële tussenkomst kan maandelijks of éénmalig toegekend worden en wordt vastgesteld aan de hand van de REMI-berekeningstool.

In het jaar 2023 wordt een éénmalig bedrag aan financiële steun toegekend afhankelijk van de gezinssituatie volgens volgende richtlijn:
categorie samenwonende zonder inwonende kinderen maximaal €250
categorie alleenstaande persoon    maximaal €350
categorie gezin met kinderen ten laste    maximaal €450
Na evaluatie van het gebruik van de middelen in 2023 wordt er in 2024 opnieuw onderzocht of er voor de toekenning van een maandelijkse dan wel voor een éénmalig bedrag aan financiële steun wordt geopteerd.

Wijze van financiering en verantwoording:
Op de zitting van het Vast Bureau van 15 mei 2023 besliste het bestuur om in te schrijven voor de aankoop van een licentie voor de Remi-tool via de toelage zoals vermeld in het Ministerieel Besluit van 18 april 2023. Hierdoor kan de sociale dienst de REMI-tool gedurende 2 jaar gratis gebruiken voor de berekening van de aanvullende financiële steun die de door de POD Maatschappelijke Integratie aan de OCMW's wordt toegekend.
De regelgeving voorziet geen tussenkomst in de personeelskosten en is van toepassing gedurende de periode die loopt van 1 mei 2023 tot en met 29 februari 2024. Een tweede toelageperiode zal volgens de POD MI lopen van 1 maart 2024 tot 31 december 2024.

Vóór eind februari van het jaar volgend op het jaar waarin de toelage wordt uitgekeerd, dient het OCMW via het Uniek Jaarverslag, elektronisch de besteding van de middelen te verantwoorden.
Voor de toelage van 2023 dient de verantwoording via het Uniek Jaarverslag vóór 29 februari 2024 doorgestuurd te worden. Het gedeelte dat niet door het OCMW werd aangewend of verantwoord, dient ten laatste vóór 1 november 2024 aan de Staat terugbetaald te worden.

Juridische gronden

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikelen 77 en 78 betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn.
De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's .
Het Koninklijk Besluit van 22 januari 2023 houdende een toelage voor het gebruik van de REMI-tool om aanvullende financiële steun te verlenen aan OCMW-begunstigden.
De omzendbrief van 10 maart 2023 betreffende het Koninklijk Besluit van 22 januari 2023 houdende een toelage voor het gebruik van de REMI-tool om aanvullende financiële steun te verlenen aan OCMW-begunstigden.
Het Ministerieel Besluit dd. 18 april 2023, ter uitvoering van artikel 2 van het KB van 22 januari 2023.
De beslissing van het Vast Bureau van 15 mei 2023 houdende de toetreding tot de raamovereenkomst voor de aankoop van een licentie voor de REMI applicatie via een toelage.

Advies/argumentatie

Via de toelage van de POD MI kan de sociale dienst de REMI-tool gedurende twee jaar gratis gebruiken bij de berekening van de aanvullende financiële steun. Het behoudt zijn autonomie voor de toekenning van aanvullende financiële steun vanuit eigen middelen. Er is na deze periode van twee jaar geen aankoopverplichting van de REMI-tool , het gaat om een experimentele maatregel.
Via deze toelage worden gezinnen in armoede bijkomend financieel ondersteund zodat zij over een menswaardig inkomen beschikken.

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen. OCMW Meise ontving ondertussen volgende budgetten:

€ 1.667,38 voor de licentie van de REMI-applicatie
€ 12.538,24 voor de toekenning van aanvullende financiële steun aan gebruikers van het OCMW tijdens de periode van 1 mei 2023 tot 29 februari 2024.

De kosten voor de licentie en de toekenning van aanvullende financiële steun worden volledig met deze middelen gedekt.

BESLUIT

Artikel 1

De REMI-applicatie toe te passen bij de toekenning van aanvullende financiële steun aan OCMW-begunstigden gedurende de periode van 1 mei 2023 tot en met 31 december 2024 zoals omschreven in het Koninklijk Besluit van 22 januari 2023.

Artikel 2

Het afsprakenkader OCMW Meise ter besteding van de middelen bedoeld voor de toekenning van aanvullende financiële steun aan OCMW-begunstigden, zoals toegevoegd in bijlage, vast te leggen.

Met 23 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Diana Tierens, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Erwin De Clerck, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock)

 

Publicatiedatum: 19/03/2024
Overzicht punten

Zitting 19 02 2024

Kennisname van het rapport over binnengekomen meldingen 2023

 

Publicatiedatum: 19/03/2024
Overzicht punten

Zitting 19 02 2024

Kennisname van het rapport over binnengekomen klachten 2023

 

Publicatiedatum: 19/03/2024
Overzicht punten

Zitting 19 02 2024

Extern verhuur parkeerplaats serviceflats Ter Wolven - goedkeuring verhuurovereenkomst

MOTIVERING

Feiten en context

De coördinator van de serviceflats Ter Wolven kreeg van een buurtbewoner de vraag of het mogelijk is om een parkeerplaats te huren in de ondergrondse parking van de serviceflats Ter Wolven.

Conform de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 maart 201 is het mogelijk dat omwonenden een parkeerplaats kunnen huren in de ondergrondse parking van de serviceflats Ter Wolven.

Juridische gronden

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 84 betreffende de bevoegdheden van het vast bureau.

Het besluit van de raad van maatschappelijk welzijn van 20 maart 2014 houdende "Vaststelling van de nieuwe huurprijs voor een ondergrondse parkeerplaats in serviceflats Ter Wolven. Aanpassing van de schriftelijke opnameovereenkomst voor serviceflats Ter Wolven".

Advies/argumentatie

In de ondergrondse parking van de serviceflats Ter Wolven zijn momenteel 6 parkeerplaatsen beschikbaar.

De coördinator van de serviceflats Ter Wolven heeft samen met desbetreffende buurtbewoner de parkeerplaats bezocht en besproken wat de mogelijkheden waren en zijn samen tot een akkoord gekomen. De buurtbewoner wenst parkeerplaats nummer 9 te huren in de ondergrondse parking van de serviceflats Ter Wolven.

De huurder is verantwoordelijk voor het aangaan van een autoverzekering voor zijn voertuig.

Enkel de aan de huurder toegewezen parkeerruimte mag worden gebruikt. De overeenkomst voor het huren van de parkeerruimte wordt aangegaan voor onbepaalde duur.

De huurprijs bedraagt € 100 per maand en is te betalen op voorhand, de eerste van elke maand, door storting of overschrijving van het bedrag.

Voor het gebruik van de toegangsbadge wordt er aan de huurder een waarborg van € 35 aangerekend. Deze waarborg wordt vrijgegeven bij het overhandigen van de badge op het einde van de huurovereenkomst.

De huurovereenkomst is toegevoegd in bijlage.

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Enig artikel

De overeenkomst voor het huren van parkeerplaats nummer 9 door een buurtbewoner in de ondergrondse parking van de serviceflats Ter Wolven af te sluiten.

Met 23 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Diana Tierens, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Erwin De Clerck, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock)

 

Publicatiedatum: 19/03/2024