Meise

Zitting van 17 mei 2021

Van 13 uur tot 17

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Erwin De Clerck, Roel Anciaux en Thomas Goethals, schepenen;

Caroline De Ridder, algemeen directeur, waarnemend.

Verontschuldigd:

Marie Jeanne Thaelemans, schepen;

 

Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van het vast bureau van 3 mei 2021 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Besluiten algemeen directeur - kennisname

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur genomen tijden de maand april 2021.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Wijziging van het organogram

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau keurt het organogram voor het gemeente- en OCMW- personeel met ingang van 18 mei 2021 goed.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Wijziging van de personeelsformatie

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau keurt de personeelsformatie met ingang van 18 mei 2021 goed.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

EthiasCo cvba - Jaarvergadering op 15 juni 2021

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau keurt de agendapunten van de gewone algemene jaarvergadering van 15 juni 2021 goed en mandateert de vertegenwoordiger zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen tijdens het vast bureau van heden.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Bestelbonnen, goedkeuring, visering

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau viseert de bestelbonnen voor het jaar 2021 en keurt deze goed.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Facturen en rekeningen

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van de facturen en rekeningen die ontvangen werden sedert zijn vorige vergadering van 3 mei 2021.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Aanvaarding van de kandidaturen voor het aanwervingsexamen van verzorgende voor het woonzorgcentrum Residentie Van Horick (wervingsreserve)

KORTE SAMENVATTING

De kandidaturen voor het aanwervingsexamen van verzorgende voor het woonzorgcentrum Residentie Van Horick worden aanvaard.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Kennisname van het proces-verbaal van de examenverrichtingen voor de functie van administratief medewerker onthaal

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van het proces-verbaal van de examenverrichtingen naar aanleiding van het aanwervingsexamen voor de vacante functie van administratief medewerker onthaal.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Aanstelling van een verzorgende voor het woonzorgcentrum

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een verzorgende (C1-C2) voor het woonzorgcentrum met voltijdse prestaties (38/38) aangesteld in contractueel verband voor bepaalde duur met ingang van 4 juni 2021 tot en met 3 september 2021.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Aanstelling van een administratief medewerker onthaal

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een administratief medewerker onthaal aangesteld met halftijdse (19/38) prestaties in contractueel verband voor onbepaalde duur met ingang van 1 juni 2021.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Vaststelling van de wervingsreserve voor de functie van administratief medewerker onthaal

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een wervingsreserve vastgesteld voor de functie van administratief medewerker onthaal van 6 mei 2021 tot en met 5 mei 2022.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Kennisname van het proces-verbaal van de examenverrichtingen voor de functie van administratief medewerker

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van het proces-verbaal van de examenverrichtingen naar aanleiding van het aanwervingsexamen voor de vacante functie van administratief medewerker.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Samenstelling van de selectiecommissie voor het aanwervingsexamen van verzorgende voor het woonzorgcentrum Residentie Van Horick

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een selectiecommissie samengesteld voor het aanwervingsexamen van verzorgende voor het woonzorgcentrum Residentie Van Horick.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Beëindiging van een arbeidsovereenkomst

KORTE SAMENVATTING

De arbeidsovereenkomst van een maatschappelijk werker wordt met onderlinge toestemming beëindigd met ingang van 1 juni 2021.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Aanstelling van een jobstudent voor het woonzorgcentrum

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een jobstudent als logistiek medewerker voor het woonzorgcentrum aangesteld op 22 mei 2021.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Toekomst aanvullende thuiszorg: Afsprakennota regionale dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn wordt verzocht om de afsprakennota die werd opgemaakt als addendum aan de bestaande samenwerkingsovereenkomt - in het kader van de toekomstvisie voor de aanvullende thuiszorg -  goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Opening van dienstencentrum De Spil conform het federaal kader en de bijhorende coronamaatregelen vanaf 8 mei 2021

KORTE SAMENVATTING

Het Lokaal Dienstencentrum De Spil voorziet toegankelijke en laagdrempelige activiteiten. De nieuwe coronamaatregelen vanaf 8 mei 2021 laten toe om het dienstencentrum te heropenen voor zowel cafetaria als georganiseerde buitenactiviteiten.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Inschakeling uitzendarbeid verpleegkundigen

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van de inschakeling van interimkrachten tijdens de nachtdiensten van de verpleging op 7 april 2021, 8 april 2021, 9 april 2021 en 26 april 2021.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Samenwerkingsovereenkomst met Alba vzw

KORTE SAMENVATTING

Er zal een samenwerkingsovereenkomst worden afgesloten  tussen Alba VZW en het OCMW Meise.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Kennisname van werfverslagen 37 en 38 betreffende de renovatie van het home Jan Van Gysel

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van de werfverslagen 37 en 38 betreffende de renovatie van het home Jan Van Gysel.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021