Meise

Zitting van 08 01 2024

Van 13.30 uur tot 14

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 08 01 2024

Goedkeuren notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van het vast bureau van 2 januari 2024 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 01 2024

Kennisname besluiten algemeen directeur

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur genomen tijdens de maand december 2023.

 

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 01 2024

Aanstelling van een teamcoördinator communicatie en lokale economie

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een personeelslid bevorderd tot teamcoördinator communicatie en lokale economie met voltijdse prestaties (38/38) in statutair verband met ingang van 1 januari 2024.

 

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 01 2024

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een medewerker

KORTE SAMENVATTING

De arbeidsovereenkomst van een medewerker wordt met onderlinge toestemming beëindigd met ingang van 11 maart 2024.

 

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 01 2024

Vacantverklaring van de functie van kok (C1-C3)

KORTE SAMENVATTING

In de personeelsformatie wordt 1 VTE functie van kok (C1-C3) voltijds in contractueel verband via aanwerving vacant verklaard met ingang van 11 maart 2024.

 

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 01 2024

Vacantverklaring van de functie technisch assistent

KORTE SAMENVATTING

In de personeelsformatie wordt 1 VTE functie van technisch assistent (D1-D3) voltijds in contractueel dienstverband via aanwerving vacant verklaard met ingang van 1 mei 2024.

 

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 01 2024

Vacantverklaring van de functie technisch beambte poetsdienst WZC

KORTE SAMENVATTING

In de personeelsformatie wordt 1 VTE technisch beambte poetsdienst (IFIC-loonschalen: 70% barema 4 en 30% barema 8) voor het woonzorgcentrum Residentie Van Horick voltijds/deeltijds/halftijds in contractueel verband via aanwerving vacant verklaard.

 

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 01 2024

Aanvaarding van de kandidaturen voor de functie van diensthoofd financiën (A1a-A3a)

KORTE SAMENVATTING

De kandidaturen voor het aanwervingsexamen voor de functie van diensthoofd financiën worden aanvaard.

 

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 01 2024

Aanvaarding van de kandidaturen voor de functie van deskundige overheidsopdrachten (C4-C5)

KORTE SAMENVATTING

De kandidaturen voor het aanwervingsexamen voor de functie van deskundige overheidsopdrachten worden aanvaard.

 

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 01 2024

Facturen - herinneringskosten oninvorderbaar

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau beslist om openstaande herinneringskosten van facturen oninvorderbaar te verklaren.

 

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 01 2024

Debiteurenbeheer: Oninvorderbaarverklaring openstaande facturen

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau beslist openstaande vorderingen oninvorderbaar te verklaren.

 

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 01 2024

Facturen en rekeningen

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van de facturen en rekeningen die ontvangen werden sedert zijn vorige vergadering van 18 december 2023.

 

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 01 2024

Bestelbonnen, goedkeuring, visering

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau viseert de bestelbonnen voor het jaar 2024 en keurt deze goed.

 

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 01 2024

Aanstelling raadsman procedure arbeidsrechtbank

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een raadsman aangesteld om de belangen van het OCMW te verdedigen in een procedure ingesteld voor de Arbeidsrechtbank te Brussel.

 

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 01 2024

Afsprakenkader REMI-tool voor de toekenning van financiële steun aan OCMW-begunstigden

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau verzoekt de raad voor maatschappelijk welzijn om het afsprakenkader OCMW Meise ter besteding van de middelen bedoeld voor de toekenning van aanvullende financiële steun aan OCMW begunstigden, vast te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 01 2024

Gebruik cafetaria LDC De Spil op eerste helft van 2024 door Carmina Kamerkoor

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau gaat akkoord met het afsluiten van een overeenkomst om de cafetaria en de vergaderzaal van lokaal dienstencentrum De Spil wekelijks te gebruiken op de aangevraagde dagen van 19 uur tot 22.30 uur voor koorrepetities.

 

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 01 2024

Goedkeuring uitbreiden bingo van maandelijks naar twee keer per maand

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau gaat akkoord om de bingo in het lokaal dienstencentrum De Spil tweemaandelijks te organiseren in 2024 in plaats van éénmaal per maand. De activiteit wordt ingepland op de tweede en derde woensdag van elke maand.

 

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 01 2024

Goedkeuring paaseierenraap op woensdag 10 april 2024

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau gaat akkoord met de organisatie van een paaseierenraap op woensdag 10 april 2024 om 14u30 in het lokaal dienstencentrum De Spil, zowel binnen als buiten.

 

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.