Meise

Zitting van 02 01 2024

Van 13.30 uur tot 17

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers en Ann Van den Broeck, schepenen;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Ruben Algaba, schepen;

 

 

Overzicht punten

Zitting van 02 01 2024

Goedkeuren notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van het vast bureau van 18 december 2023 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 04/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 02 01 2024

Wijziging van de rechtspositieregeling van toepassing op de personeelsleden van het woonzorgcentrum

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau verzoekt de raad voor maatschappelijk welzijn om de wijziging van de rechtspositieregeling van toepassing op de personeelsleden van het woonzorgcentrum “Residentie Van Horick”, zowel in statutair dienstverband als in contractueel dienstverband, vast te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 04/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 02 01 2024

Wijziging van de rechtspositieregeling van toepassing op de personeelsleden van gemeente en OCMW

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau verzoekt de raad voor maatschappelijk welzijn om de wijziging van de rechtspositieregeling van toepassing op de algemeen directeur, financieel directeur en personeelsleden van de gemeente en het OCMW, zowel in statutair dienstverband als in contractueel dienstverband, met uitzondering van het woonzorgcentrum, vast te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 04/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 02 01 2024

Interne personeelsmobiliteit

KORTE SAMENVATTING

Er wordt 0,5 VTE contractuele functie van administratief medewerker voor het onthaal halftijds verklaard met behulp van de procedure interne personeelsmobiliteit met de procedure externe personeelsmobiliteit daaraan gekoppeld. De functie wordt vervuld door functiewijziging.

 

 

Publicatiedatum: 04/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 02 01 2024

Kennisname van het proces-verbaal van examenverrichtingen voor de functie van technisch beambte poetsdienst

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van het proces-verbaal van de examenverrichtingen betreffende de praktische en mondelinge proeven die werden afgenomen op maandag 18 december 2023 voor de functie van technisch beambte poetsdienst.

 

 

Publicatiedatum: 04/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 02 01 2024

Aanstelling van een logistiek medewerker voor het woonzorgcentrum

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een logistiek medewerker (categorie 8) voor het woonzorgcentrum aangesteld met ingang van 4 januari 2024 tot en met 3 april 2024 met deeltijdse prestaties (30,4/38) in contractueel verband.

 

 

Publicatiedatum: 04/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 02 01 2024

Samenstelling van de selectiecommissie voor het aanwervingsexamen voor de functie van diensthoofd financiën

KORTE SAMENVATTING

De selectiecommissie voor het afnemen van het aanwervingsexamen voor de vacante functie van diensthoofd financiën wordt samengesteld.

 

 

Publicatiedatum: 04/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 02 01 2024

Vaststelling van het retributiereglement op het aanrekenen van administratiekosten bij openstaande fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau verzoekt de raad voor maatschappelijk welzijn het aangepaste retributiereglement op het aanrekenen van administratiekosten bij openstaande fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen vast te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 04/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 02 01 2024

Aanstellen zelfstandige verpleegkundigen in WZC Residentie Van Horick 2024 - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau keurt de raming en gunning goed voor de opdracht “Aanstellen zelfstandige verpleegkundigen in WZC Residentie Van Horick 2024”. De opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde).

 

 

Publicatiedatum: 04/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 02 01 2024

Aanstellen van een coördinerend en raadgevend arts (CRA) woonzorgcentrum 2024 - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau beslist de raming en de gunning voor de opdracht “Aanstellen van een coördinerend en raadgevend arts (CRA) woonzorgcentrum 2024” goed te keuren.

Deze opdracht wordt gegund aan Oris Toon, Driesstraat 43 te 1861  Meise, voor het maximaal bestelbedrag van € 13.223,14 excl. btw of € 16.000,00 incl. 21%.

Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde).

 

 

Publicatiedatum: 04/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 02 01 2024

Vernieuwen vloerbedekking in WZC Residentie Van Horick (2024-2025) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

Het bestek met nr. 2023239 en de raming voor de opdracht “Vernieuwen vloerbedekking in WZC Residentie Van Horick”, opgesteld door de aankoopdienst van lokaal bestuur Meise, worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 87.603,31 excl. btw of € 106.000,01 incl. 21% btw. De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

 

Publicatiedatum: 04/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 02 01 2024

Goedkeuring activiteit De Spil: praatcafé dementie 2024

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau gaat akkoord om in 2024 praatcafés dementie te organiseren in samenwerking met de gemeenten Londerzeel, Grimbergen en Kapelle-op-den-Bos.

 

 

Publicatiedatum: 04/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 02 01 2024

Aanstelling van een wijkwerker

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een wijkwerker aangesteld in het woonzorgcentrum Residentie Van Horick vanaf 1 januari 2024 tot 31 maart 2024 om te helpen bij de maaltijden.

 

 

Publicatiedatum: 04/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 02 01 2024

Goedkeuring aanvraag stage

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau gaat akkoord dat twee leerlingen HBO5 verpleegkunde, van Busleyden Atheneum BA Botaniek, stage lopen in het woonzorgcentrum Residentie Van Horick vanaf 18 december 2023 tot 28 januari 2024.

 

 

Publicatiedatum: 04/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 02 01 2024

Goedkeuring aanvraag stage

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau gaat akkoord dat een leerling zorgkunde bij het CVO Semper, stage loopt in het woonzorgcentrum Residentie Van Horick van 18 december 2023 tot en met 15 maart 2024.

 

 

Publicatiedatum: 04/01/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.