Meise

Zitting van 03 mei 2021

Van 13.30 uur tot 16

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Marie Jeanne Thaelemans, Erwin De Clerck en Roel Anciaux, schepenen;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Thomas Goethals, schepen;

 

Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van het schepencollege van 26 april 2021 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Opnames 'Loslopend Wild' in feestzaal Rossem te Meise op 19 mei 2021

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege verleent toelating om op woensdag 19 mei 2021 opnames te doen voor de productie Loslopend Wild van de VRT in het zaaltje van Rossem, Kleinendries 6 te 1861 Meise.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Algemene vergadering Providentia - 6 mei 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de online algemene vergadering van Providentia cvba op 6 mei 2021.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

ERSV Vlaams-Brabant vzw - Goedkeuring ontbinding ERSV Vlaams-Brabant vzw

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad wordt verzocht akkoord te gaan met de ontbinding van de vzw ERSV Vlaams-Brabant, waarvan de gemeente Meise lid is en de vertegenwoordiger te mandateren om het ontbindingsbesluit op de buitengewone algemene vergadering van ERSV Vlaams-Brabant van 23 juni 2021, incl. de aanduiding van een vereffenaar en de bestemming van eventuele restmiddelen, goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Algemene vergadering Incovo op 11 juni 2021

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad wordt verzocht om de agendapunten van de algemene vergadering van Incovo van 11 juni 2021 goed te keuren en volmacht te verlenen aan de vertegenwoordigers om hun stemgedrag tijdens deze vergadering af te stemmen op de beslissingen genomen tijdens de gemeenteraad van 17 mei 2021.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Sibelgas - I.B.E.G. Gewone Algemene Vergadering op 22 juni 2021

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad wordt verzocht de agendapunten van de gewone algemene vergadering van I.B.E.G. en Sibelgas van 22 juni 2021 goed te keuren en de vertegenwoordigers volmacht te verlenen om hun stemgedrag af te stemmen op de genomen beslissingen van de gemeenteraad van 17 mei 2021.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Vaststelling reglement verloren voorwerpen

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de gemeenteraad om het reglement verloren voorwerpen vast te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Punt bijlagen/links Reglement verloren voorwerpen.docx
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Infostand Werken aan de Ring

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Werken aan de Ring om vanaf de week van 24 mei 2021 gedurende ongeveer drie weken een infokiosk op te zetten in de inkomhal van het Administratief Centrum.

De inwoners van Meise krijgen de mogelijkheid om tijdens de openingsuren van het Administratief Centrum de infokiosk te bezoeken.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Kennisname van het proces-verbaal van de examenverrichtingen voor de functie van technisch beambte voor de poetsdienst

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege neemt kennis van het proces-verbaal van de examenverrichtingen naar aanleiding van het aanwervingsexamen voor de vacante functies van technisch beambte voor de poetsdienst.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Samenstelling van de selectiecommissie voor het aanwervingsexamen van ploegbaas gebouwen

KORTE SAMENVATTING

De selectiecommissie voor het aanwervingsexamen van ploegbaas gebouwen wordt samengesteld.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Kennisname van het proces-verbaal van de examenverrichtingen voor de functie van diensthoofd vrije tijd

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege neemt kennis van het proces-verbaal van de examenverrichtingen naar aanleiding van het bevorderingsexamen voor de functie van diensthoofd vrije tijd.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Aanvaarding van de kandidaturen voor het aanwervingsexamen van ploegbaas gebouwen

KORTE SAMENVATTING

De kandidaturen voor het aanwervingsexamen van ploegbaas gebouwen worden aanvaard.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Aanvaarding van de kandidatuur voor het aanwervingsexamen van stedenbouwkundige

KORTE SAMENVATTING

De kandidatuur voor het aanwervingsexamen van stedenbouwkundige wordt aanvaard.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Aanstelling van een gemeenschapswacht-vaststeller

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een gemeenschapswacht-vaststeller aangesteld met voltijdse prestaties in contractueel verband voor onbepaalde duur.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Oppensioenstelling van een technisch beambte voor de poetsdienst en technisch assistent toezicht

KORTE SAMENVATTING

Met ingang van 1 mei 2022 wordt ontslag verleend aan een personeelslid wegens oppensioenstelling.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Aanvaarding van de kandidatuur voor het aanwervingsexamen van beleidsmedewerker ruimtelijke ordening

KORTE SAMENVATTING

De kandidatuur voor het aanwervingsexamen van beleidsmedewerker ruimtelijke ordening wordt aanvaard.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Arbeidsongeval consolidatie - PDB

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een arbeidsongeval overkomen aan een technisch beambte geconsolideerd.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Vaststelling van de disponibiliteit wegens ziekte

KORTE SAMENVATTING

Een medewerker wordt wegens ziekte in disponibiliteit gesteld.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Belastingreglement inzake de activeringsheffing op onbebouwde bouwgronden en kavels die voorkomen in het gemeentelijk register van onbebouwde percelen - aanpassing

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist een aanpassing van het belastingreglement op onbebouwde bouwgronden en kavels voor de aanslagjaren 2021 tot en met 2025 ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Punt bijlagen/links Belastingreglement op onbebouwde bouwgronden en kavels_GR 191216 en gepubliceerd op website op 191219.pdf
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Bestelbonnen, goedkeuring, visering

KORTE SAMENVATTING

Het college viseert de bestelbonnen voor het jaar 2021 en keurt deze goed.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Facturen en rekeningen

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de facturen en rekeningen die ontvangen werden sedert zijn vorige vergadering van 12 april 2021.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Parkeertoezicht op de blauwe zones gemeente Meise (01/09/2021-31/12/2025) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist de lastvoorwaarden, gunningswijze en de raming voor de opdracht 2021786: “Parkeertoezicht op de blauwe zones gemeente Meise (01/09/2021-31/12/2025)”, opgesteld door de aankoopdienst, ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen.

De raming bedraagt € 33.057,85 excl. btw of € 40.000,00 incl. 21% btw.

De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Vaststelling van het kermisreglement

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege verzoekt de gemeenteraad om het gecoördineerde kermisreglement vast te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Beplanting Steenhuffelstraat

KORTE SAMENVATTING

De gemeente beslist over het voorstel om een wegberm om te vormen naar bloemenweide of te beplanten.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Kennisname verslagen milieuraad 2020

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de verslagen van de milieuadviesraad van 2020.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Aktename melding OMV_2021063967, gelegen Valkebeekstraat

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt akte van de melding van een ingedeelde inrichting klasse 3 in de Valkebeekstraat.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Omgevingsvergunning  - VM2020/238 - Driesstraat

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van Mark Van Mileghem namens FRIGOMIL NV, inrichtingsnummer 20201026-0006, met als contactadres Driesstraat 160, 1861 Meise, voor een ingedeelde inrichting of activiteit langsheen de Driesstraat 160, afdeling 2 sectie F nr. 422D2 volgens het ingediende plan.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Gedeeltelijke vergunning van een omgevingsaanvraag - VB2021/005 - dempen van een vijver, het plaatsen van een container (biofilter) en 2 mestzakken, en het wijzigen van een bestaande inrichting door uitbreiding en nieuwe activiteit en bijstellen van milieuvoorwaarden

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een vergunning af voor het dempen van een vijver en het plaatsen van een container (biofilter), maar wijzigt de plaatsing van 2 mestzakken, het wijzigen van een bestaande inrichting door uitbreiding en exploitatie van nieuwe activiteiten en het bijstellen van milieuvoorwaarden, voor een inrichting, gelegen in de Robbeekkouter.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Omgevingsvergunning  - VS2020/228 - uitbreiden van een eengezinswoning na het slopen van het bestaand bijgebouw

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van de heer Dimitri Blondeel, voor het uitbreiden van een eengezinswoning na het slopen van het bestaand bijgebouw langsheen de Driesstraat 117 en 119, afdeling 2 sectie F nr. 411G, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Omgevingsvergunning - VS2020/242 - oprichten van een veranda na het slopen van de bestaande veranda

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een omgevingsvergunning af, op naam van Albien Crombe, voor het oprichten van een veranda na het slopen van de bestaande veranda langsheen de Londerzeelsesteenweg 59, afdeling 2 sectie B nummer 155G, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen en verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Omgevingsvergunning  - VS2021/030 - oprichten van een eengezinswoning in open bouworde

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van Laura en Maxim Declerck - Tuerlinckx, voor het oprichten van een eengezinswoning in open bouworde langsheen de Bergveldweg 9, afdeling 2 sectie G nummer 443H, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Omgevingsvergunning - VS2021/082 - aanleggen van verhardingen, een zwembad en een vrijstaand bijgebouw in de tuinzone

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een omgevingsvergunning af, op naam van Karl en Dominique Seynaeve - Verplancken, voor het aanleggen van verhardingen, een zwembad en een vrijstaand bijgebouw in de tuinzone langsheen de Brussegemsesteenweg 42, afdeling 2 sectie F nr. 221/2 C, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen en verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Registratiebesluit  - vermoeden van vergunning - G2021/02

KORTE SAMENVATTING

Voor het gebouw en het gebruik als warenhuis met beenhouwerij en spekslagerij, gelegen in de Godshuisstraat 2a, kadastraal gekend als (afd. 2) sectie F 387E2, met oprichtingsjaar voor de inwerkingtreding van het gewestplan, volgt na onderzoek het vermoeden van vergunning.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Kennisname indiening beroep bij deputatie - 831

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het beroep, ingediend bij de deputatie op 26 april 2021, tegen de weigering van een omgevingsaanvraag, afgeleverd door het schepencollege in zitting van 29 maart 2021, voor het ontwikkelen van twee kavels voor eengezinswoningbouw in halfopen bouworde langsheen de Westrodestraat.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Kennisname Arrest Raad voor Verguningsbetwistingen - VS2018/231

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 25 maart 2021 over het beroep tegen de omgevingsvergunning onder voorwaarden, afgeleverd door de deputatie in zitting van 28 november 2019, voor het bouwen van een groepswoningbouwproject met 14 eengezinswoningen, carports en gemeenschappelijke overdekte hal.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Tijdelijke politieverordening - Bekrachtiging burgemeesterbesluit van 21 april 2021 - Verlenen van een signalisatievergunning aan Trafiroad NV voor de uitvoering van werken op het Rondplein ter hoogte van huisnummer 14 op 23 april 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 21 april 2021, over het verlenen van een signalisatievergunning aan Trafiroad NV voor de uitvoering van werken op het Rondplein ter hoogte van huisnummer 14 op 23 april 2021.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Tijdelijke politieverordening - Bekrachtiging burgermeesterbesluit van 22 april 2021 - Verlenen van een signalisatievergunning aan Broeders & Co bvba voor de uitvoering van werken in de Heidestraat ter hoogte van huisnummer 27 van 22 april 2021 tot 27 april 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 22 april 2021, over het verlenen van een signalisatievergunning aan Broeders & Co bvba voor de uitvoering van werken in de Heidestraat ter hoogte van huisnummer 27 van 22 april 2021 tot 27 april 2021, in opdracht van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Tijdelijke politieverordening - Bekrachtiging van burgemeesterbesluit van 22 april 2021 -Invoeren van verkeersbeperkende maatregelen in de Krogstraat voor de uitvoering van werken  ter hoogte van huisnummer 5 van 28 april tot 1 mei 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 22 april 2021, over het afsluiten van de Krogstraat tussen de Onze Lieve Heerweg en de Brusselsesteenweg voor de afbraak van de oude Fluvius- cabine en het afvoeren van puin en grond op de werf ter hoogte van huisnummer 5 van 28 april 2021 tot 1 mei 2021.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Tijdelijke politieverordening - Verlenen van een signalisatievergunning aan Broeders & Co bvba voor een elektriciteitsaansluiting in Neerpoorten ter hoogte van huisnummer 34 van 11 mei 2021 tot 18 mei 2021

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een signalisatievergunning verleend aan Broeders & Co bvba voor een elektriciteitsaansluiting in Neerpoorten ter hoogte van huisnummer 34 van 11 mei 2021 tot 18 mei 2021, in opdracht van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Aanvraag werken door Fluvius (Infrax) in de Driesstraat 170

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de uitvoering van werken langsheen de Driesstraat 170, i.o. van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Aanvraag werken door Fluvius (Eandis) in de Autoweg - Beekstraat

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de uitvoering van werken langsheen de Autoweg - Beekstraat, i.o. van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Aanvraag werken door Fluvius (Infrax) in de Jan Van Den Eyndelaan

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de uitvoering van werken langsheen de Jan Van Den Eyndelaan, i.o. van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Afvoer materiaal uitdrijvingen Fazantenlaan + Roodborstjeslaan

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege keurt de beslissing goed om het materiaal van 2 uitdrijvingen, dat al geruime tijd in de gemeentelijke loods opgeslagen staat, te laten afvoeren.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Raamovereenkomst asbestbeheersprogramma 2021-2024 - Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's

KORTE SAMENVATTING

De technische beschrijving met nr. 20211791 en de raming voor de opdracht “Raamovereenkomst asbestbeheersprogramma 2021-2024”, opgesteld door de Uitvoerende Diensten, worden goedgekeurd. De raming bedraagt € 20.150,00 excl. btw of € 24.381,50 incl. 21% btw.
De opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde).
De ondernemers worden uitgenodigd om een offerte in te dienen.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Raamovereenkomst voor aankoop klein materieel voor de uitvoerende diensten (2021-2022) - Goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen firma's

KORTE SAMENVATTING

De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht “Raamovereenkomst voor aankoop klein materieel voor de uitvoerende diensten (2021-2022)” wordt opgestart. De ondernemers worden uitgenodigd om een offerte in te dienen.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Alternatieve Beiaardfeesten 2021

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege geeft de toestemming voor het organiseren van alternatieve Beiaardfeesten op zondag 30 mei 2021.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Speelplein: Uitbetaling animatoren Pasen 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat akkoord met de uitbetaling van de animatoren van het speelplein voor de paasvakantie van 6 april 2021 tot en met 16 april 2021.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Blokspots

KORTE SAMENVATTING

Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord met de inrichting van studieplekken, onder de naam 'Blokspots'  en dit van 17 mei 2021 en 30 juni 2021.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Gebruik sportinfrastructuur juli 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat akkoord dat de sportclubs hun sportactiviteiten hervatten vanaf 1 juli 2021 rekening houdend met de geldende coronamaatregelen.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Gebruik De Nekker

KORTE SAMENVATTING

De Sinte-Maartenschool krijgt de toelating om gratis gebruik te maken van het synthetisch voetbalterrein en de atletiekpiste van de Nekker op woensdag 19 mei 2021 voor het houden van hun sportdag.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Afgelasting zaalvoetbaltornooi 6 juni 2021

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord om het gemeentelijke zaalvoetbaltornooi op 6 juni 2021 af te gelasten naar aanleiding van de heersende pandemie en de onzekerheid of indoorsporten in juni worden toegelaten.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Marketing- en communicatieplan 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de uitvoering van het marketing- en communicatie-plan 2021 van de bibliotheek.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Aanpassing reglement verhuurtarieven vrije tijd

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege keurt een aanpassing aan het tarievenreglement goed betreffende de verhuur van het beachvolleyterrein aan clubs die er trainingen wensen te houden.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Opschrift op de asverstrooiingsplaat

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een aanvraag goedgekeurd tot het melden van een opschrift op de asverstrooiingsplaat op de strooiweide op het kerkhof van Meise.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Toekennen grafconcessie kelder op de gemeentelijke begraafplaats van Wolvertem - vergunning nr. 1968

KORTE SAMENVATTING

Een concessie van vijftig jaar wordt toegekend aan de aanvrager voor het begraven van twee personen in een kelder op het kerkhof van Wolvertem.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Gemeentelijke basisschool Westrode - Aanvraag ouderschapsverlof

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Westrode wordt aan een onderwijzer een loopbaanonderbreking met 1/5de in het kader van ouderschapsverlof toegestaan van 1 september 2021 tot en met 30 juni 2022.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Gemeentelijke basisschool Meise - Aanvraag ouderschapsverlof

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Meise wordt aan een onderwijzer een loopbaanonderbreking met 1/5de in het kader van ouderschapsverlof toegestaan van 1 september 2021 tot en met 30 juni 2022.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Gemeentelijke basisschool Meise - Aanvraag verlof voor verminderde prestaties

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Meise wordt aan een administratief medewerker voor 7/36 een verlof voor verminderde prestaties toegestaan van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2022.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Gemeentelijke basisschool Westrode/Sint-Brixius-Rode  - Aanvraag verlof voor verminderde prestaties

KORTE SAMENVATTING

Van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2022 wordt aan een kleuteronderwijzer een verlof voor verminderde prestaties toegestaan:
- voor 8/24 prestaties in de gemeentelijke basisschool Westrode
- voor 4/24 prestaties in de gemeentelijke basisschool Sint-Brixius-Rode.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Gemeentelijke basisschool Meise  - Aanvraag verlof voor verminderde prestaties

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Meise wordt aan een onderwijzer voor 12/24 een verlof voor verminderde prestaties toegestaan van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2022.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Gemeentelijke basisschool Sint-Brixius-Rode - Aanvraag ouderschapsverlof

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Sint-Brixius-Rode wordt aan een zorgcoördinator een loopbaanonderbreking met 1/5de in het kader van ouderschapsverlof toegestaan van 1 september 2021 tot en met 30 juni 2022.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Gemeentelijke basisschool Westrode - Aanvraag ouderschapsverlof

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Westrode wordt aan een onderwijzer een loopbaanonderbreking met 1/5de in het kader van ouderschapsverlof toegestaan van 1 september 2021 tot en met 30 juni 2022.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Gemeentelijke basisschool Westrode - Aanvraag verlof voor verminderde prestaties

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Westrode wordt aan een onderwijzer voor 4/24 een verlof voor verminderde prestaties toegestaan van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2022.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Gemeentelijke basisschool Meise - Aanvraag afwezigheid voor verminderde prestaties

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Meise wordt aan een kleuteronderwijzer voor 4/24 een afwezigheid voor verminderde prestaties toegestaan van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2022.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Gemeentelijke Fusieschool - Aanvraag verlof voor verminderde prestaties

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke Fusieschool wordt aan een kleuteronderwijzer voor 12/24 een verlof voor verminderde prestaties toegestaan van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2022.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Gemeentelijke basisschool Sint-Brixius-Rode - Aanvraag verlof voor verminderde prestaties

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Sint-Brixius-Rode wordt aan een onderwijzer voor 12/24 een verlof voor verminderde prestaties toegestaan van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2022.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Gemeentelijke basisschool Sint-Brixius-Rode - Aanvraag ouderschapsverlof

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Sint-Brixius-Rode wordt aan een kleuteronderwijzer een loopbaanonderbreking met 1/5de in het kader van ouderschapsverlof toegestaan van 1 september 2021 tot en met 30 juni 2022.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Gemeentelijke basisschool Meise - Aanvraag verlof voor verminderde prestaties

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Meise wordt aan een kleuteronderwijzer voor 12/24 een verlof voor verminderde prestaties toegestaan van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2022.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Gemeentelijke basisschool Meise- Aanvraag volledige terbeschikkingstelling wegens persoonlijk aangelegenheden voorafgaand aan het pensioen

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Meise wordt aan een kleuteronderwijzer een volledige terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het pensioen toegekend van 1 september 2021 tot en met 31 januari 2022.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Gemeentelijke Fusieschool - Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte - Kennisname

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte (50%) van een onderwijzer aan de gemeentelijke Fusieschool vanaf 3 april 2021 tot en met 2 juni 2021.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Aanbieden van opvang in de gemeentescholen van Meise naar aanleiding van de officiële brugdag 'Hemelvaart' van vrijdag 14 mei 2021 voor onderwijs

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen beslist om op vrijdag 14 mei 2021 betalende opvang aan te bieden in de vier gemeentescholen en dit tussen 7u en 18u, gezien dit nationaal voor alle scholen een officiële brugdag is na O.H.Hemelvaart.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Akademie voor Muzische Kunsten - Tijdelijke aanstelling in een niet vacant ambt - verlenging

KORTE SAMENVATTING

In de Akademie voor Muzische Kunsten wordt de tijdelijke aanstelling ter vervanging van  een personeelslid verlengd van 26 april 2021 tot en met 31 mei 2021 met een opdracht van 3/22 uren.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Gemeentelijke Basisschool Meise - Aanstelling kinderverzorgster

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Meise wordt vanaf 19 april 2021 tot en met 30 juni 2021 een kinderverzorgster aangesteld in 11/32 instaplestijden.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Gemeentelijke Fusieschool - Aanvraag ouderschapsverlof

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke Fusieschool wordt aan een onderwijzer een loopbaanonderbreking met 1/5de in het kader van ouderschapsverlof toegestaan van 1 september 2021 tot en met 30 juni 2022.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Akademie voor Muzische Kunsten - Verlof tijdelijk andere opdracht en verlof voor verminderde prestaties - Verlenging

KORTE SAMENVATTING

In de Akademie voor Muzische Kunsten wordt aan een personeelslid een verlenging van een verlof wegens tijdelijk andere opdracht en verlof voor verminderde prestaties toegekend van 1 mei 2021 tot en met 31 mei 2021 voor een opdracht van 6/38 en 1/38 prestaties.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Akademie voor Muzische Kunsten - Tijdelijke aanstelling administratief medewerker in een niet vacant ambt verlenging

KORTE SAMENVATTING

In de Akademie voor Muzische Kunsten wordt een tijdelijke aanstelling van een personeelslid ter vervanging verlengd, van 1 mei 2021 tot en met 31 mei 2021 met een opdracht van 6/38 en 1/38 prestaties.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Gemeentelijke Basisschool Westrode - Aanstelling kinderverzorgster

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Westrode wordt vanaf 30 april 2021 tot en met 30 juni 2021 een kinderverzorgster aangesteld in 6 instaplestijden.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Akademie voor Muzische Kunsten - Aanstellen externe evaluatoren schooljaar 2020-2021

KORTE SAMENVATTING

Er worden externe evaluatoren aangesteld voor toonmomenten van de Akademie voor Muzische Kunsten Meise gedurende de periode van 10 mei 2021 tot en met 5 juni 2021.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021