Meise

Zitting van 19 06 2023

Van 21 uur tot 22

Aanwezig:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Marie Jeanne Thaelemans, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper en Charlotte Meulemeester, raadsleden;

 

 

 

Overzicht punten

Zitting 19 06 2023

Goedkeuring notulen

BESLUIT

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 15 mei 2023 worden goedgekeurd.

Met 21 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock)

 

Publicatiedatum: 18/07/2023
Overzicht punten

Zitting 19 06 2023

Rapportering over de organisatiebeheersing 2023

 

Publicatiedatum: 18/07/2023
Overzicht punten

Zitting 19 06 2023

Aanduiding leden en voorzitter van de deontologische commissie

MOTIVERING

Feiten en context

Het decreet lokaal bestuur voorziet in haar wijziging in de verplichte oprichting van een deontologische commissie.

Juridische gronden

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikelen 77 en 78 betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn.

De deontologische code voor mandatarissen, zoals gewijzigd in raadszitting van 17 april 2023.

Advies/argumentatie

Artikel 40 van de gewijzigde deontologische code voor mandatarissen van 17 april 2023 vermeldt dat de raad het aantal leden van de deontologische commissie als volgt samenstelt:
- 2 vertegenwoordigers voor N-VA;
- 2 vertegenwoordigers voor LB+;
- 1 vertegenwoordiger voor Samen Anders;
- 1 vertegenwoordiger voor PRO;
- 1 vertegenwoordiger voor CD&V;
- de voorzitter van de gemeenteraad als voorzitter van de deontologische commissie.

Onafhankelijke raadsleden vormen geen fractie en zijn niet vertegenwoordigd in de deontologische commissie.

Elke fractie wijst de mandaten in de commissie toe met een voordracht gericht aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.  Stel dat de raadsvoorzitter voordrachten ontvangt  voor meer dan één fractielid als lid van de commissie, dan beslist de raad.

Bij deze voordracht kunnen ook één of meer plaatsvervangers aangeduid worden die in opgesomde volgorde het commissielid vervangen bij afwezigheid of wanneer die betrokken partij is.

De dienst bestuursadministratie verstuurde op maandag 24 april 2023 een mail naar alle raadsleden om de voordrachten in te dienen.

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Artikel 1

Dit punt wordt verdaagd naar een volgende vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Met algemene stemmen

 

Publicatiedatum: 18/07/2023
Overzicht punten

Zitting 19 06 2023

Notulen Welzijnskoepel

 

Publicatiedatum: 18/07/2023
Overzicht punten

Zitting 19 06 2023

Vaststelling jaarrekening 2022: aandeel OCMW

MOTIVERING

Feiten en context

Gelet op de cijfers en documenten m.b.t. de jaarrekening 2022 door de financieel directeur ingediend, met name de beleidsnota, de financiële nota, balans en resultatenrekening.

Het dienstjaar 2022 wordt voor het OCMW afgesloten met een beschikbaar budgettair resultaat van €1.036.539 en een autofinancieringsmarge van €-768.367.

Het geconsolideerde beschikbaar budgettair resultaat 2022 (GE+OC) bedraagt €10.948.074 en de geconsolideerde autofinancieringsmarge 2022 (GE+OC) bedraagt €2.589.176.

Het aandeel van het OCMW in de jaarrekening 2022 moet worden goedgekeurd door de OCMW-raad.

Juridische gronden

Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 285, §1, 1°, artikel 286, §1 en artikel 330.

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids-en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen.

Advies/argumentatie

Gunstig advies.

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het aandeel van het OCMW in de jaarrekening 2022 goed.

Artikel 2

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het jaarverslag 2022.

Artikel 3

Deze beslissing overeenkomstig artikelen 285, 286 en 330 van het decreet Lokaal Bestuur bekend te maken en over te maken aan de toezichthoudende overheid.

Met 15 stemmen voor (Gerda Van den Brande, Virginie De Klippel, Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Ann Van den Broeck, Roger Heyvaert, Paul Aerts, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock), 6 onthoudingen (Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Karine Métens en Billie Kawende)

 

Publicatiedatum: 18/07/2023
Overzicht punten

Zitting 19 06 2023

Financiële kwartaalrapportering Q1-2023

MOTIVERING

Feiten en context

Overeenkomstig het decreet Lokaal Bestuur, artikel 177, rapporteert de financieel directeur aan de algemeen directeur, het college en de gemeenteraad.

Overeenkomstig de beslissing van de gemeenteraad van 17 januari 2022 inzake vaststelling van het begrip "dagelijks bestuur" moet het college op regelmatige basis rapporteren aan de gemeenteraad over de gedelegeerde bevoegdheden inzake daden van beheer, daden van beschikking, het aangaan van leningen en de interne kredietaanpassingen.

De rapportering over het eerste kwartaal 2023 moet voor kennisname aan de raad worden voorgelegd.

Juridische gronden

Het decreet Lokaal bestuur, inzonderheid artikel 41, 8° en artikel 177.

Beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 januari 2022 inzake vaststelling van de definitie van het begrip "dagelijks bestuur" en bevoegdheidsbepaling voor daden van beheer, daden van beschikking, het aangaan van leningen en de goedkeuring van interne kredietaanpassingen.

Advies/argumentatie

Gunstig advies.

Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de financiële rapportering over het eerste kwartaal 2023.

 

Publicatiedatum: 18/07/2023
Overzicht punten

Zitting 19 06 2023

Goedkeuring huurovereenkomst studio 5 Home J. Van Gysel

MOTIVERING

Feiten en context

Elke gemeente kreeg van de Vlaamse overheid een bindend sociaal objectief opgelegd, zodat het sociaal woonaanbod zou uitgebreid en geografisch gespreid worden. Voor de gemeente Meise moeten nog 126 sociale huurwoningen gecreëerd worden.

Van de beëindiging van de huurovereenkomst voor studio 5 van het Home Jan Van Gysel werd kennis genomen door het Vast Bureau op 8 mei 2023.

Met het oog op de verwezenlijking van het bindend sociaal objectief, besliste het Vast Bureau op 15 mei 2023 om de verhuring van de studio 5 over te dragen naar het sociaal verhuurkantoor Webra.

Er werd een ontwerphuurovereenkomst opgemaakt door Webra.

Juridische gronden

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder de artikelen 77 en 78 betreffende de bevoegdheden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

Vlaamse Codex Wonen van 2021, boek 2, deel 3, titel 3.

Besluit Vlaamse Codex Wonen 2021, boek 2, deel 3, titel 2.

Advies/argumentatie

Opdat een verhuring aan het sociaal verhuurkantoor in aanmerking kan komen voor het sociaal bindend objectief dient de wooneenheid voor minstens 9 jaar in verhuring gegeven te worden aan het sociaal verhuurkantoor. De ontwerphuurovereenkomst bepaalt dan ook een duurtijd van 9 jaar.

Voor de andere studio's in de home Van Gysel werd door het OCMW een huurovereenkomst aangegaan met particulieren. De voorwaarden van deze huurovereenkomsten werden overgenomen in de huurovereenkomst met het sociaal verhuurkantoor (vb. Verplicht te respecteren huishoudelijk reglement van het home). Derhalve worden aan alle bewoners van het home dezelfde rechten toegekend en dezelfde verplichtingen opgelegd.

Financiële gevolgen

Bij de bepaling van de huurprijs dient rekening gehouden te worden met het feit dat de huurprijs die door het sociaal verhuurkantoor wordt aangerekend aan de onderhuurder 5% hoger ligt dan de huurprijs die het OCMW ontvangt. Indien het OCMW, zoals voor de studio's die ze rechtstreeks aan particulieren verhuurt, maandelijks een bedrag van 450 euro wenst te ontvangen dan zal de onderhuurder een maandelijkse huur van 472,5 euro dienen te betalen. Dit impliceert dan wel dat er voor de bewoners een verschil is in de huurprijzen van de studio's, afhankelijk van de identiteit van de verhuurder. Indien het OCMW opteert om de bewoners een gelijke huurprijs te laten betalen, kan het OCMW ook kiezen om een maandelijkse basishuurprijs van 429 Euro aan het sociaal verhuurkantoor te vragen.

De huurontvangsten zijn voorzien in het budget 2023 en volgende jaren onder budgetsleutel 70600000/09500.

BESLUIT

Artikel 1

Dit punt wordt verdaagd naar een volgende vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

Publicatiedatum: 18/07/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.